Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del pressupost per al 2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Talamanca

EDICTE

Aprovat inicialment per l'Ajuntament Ple, amb el quòrum legalment establert, en sessió extraordinària celebrada el dia 23de novembre d'enguany, l'expedient del Pressupost de l'Ajuntament de Talamanca corresponent a l'exercici 2016, aixícom les bases d'execució del pressupost i la plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris ipersonal laboral, estarà de manifest al públic a la Secretaria d'aquest Ajuntament, per espai de quinze dies hàbils, desde l'endemà de la seva publicació, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davantel Ple tal com disposa l'article 169.1 del Real Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la LleiReguladora de les Hisendes Locals. L'esmentat expedient es considerarà aprovat definitivament si durant el terminid'exposició al públic no s'hagués presentat reclamacions, ja que en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mesper a resoldre-les, abans de la seva aprovació definitiva.

Talamanca, 24 de novembre de 2016

L'alcalde, Josep Tarín Canales