Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Convocatòria del procés de selecció d'un lloc de treball de Direcció d'Àrea de serveis a les persones, organització i govern obert
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sitges

ANUNCI

Es fa pública l'aprovació d'una NOVA CONVOCATÒRIA del procés de selecció per la provisió d'un lloc de treball deDIRECCIÓ D'ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES, ORGANITZACIÓ I GOVERN OBERT, subjecta al règim jurídic deDirectiu Públic Professional, funcionari de carrera o personal laboral, amb bases específiques publicades al ButlletíOficial de la Província de Barcelona de data 06/06/2016, d'acord amb la Resolució de la Regidora de Recursos Humans,núm. 165/2016 de data 25/10/2016, que entre d'altres diu:

"PRIMER.- Aprovar una nova convocatòria del procés de selecció per la provisió d'un lloc de treball de DIRECCIÓD'ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES, ORGANITZACIÓ I GOVERN OBERT, subjecta al règim jurídic de DirectiuPúblic Professional, funcionari de carrera o personal laboral, per a un període que tal com estableix la base 4 de lesBases Específiques, serà de vint dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació de la convocatòria alDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

SEGON.- Declarar que:

? Aquest acte és una resolució que posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.

? Que potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l'òrgan titular legal de la competència en el termini d'un mes.

? Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret."

Sitges, 31 d'octubre de 2016

El batlle, Miquel Forns i Fusté

Davant meu, el secretari general accidental, Joaquim-Antoni Vidal Puig