Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Calendari fiscal per al 2017
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

EDICTE

De conformitat amb la Resolució de data 18 de novembre de 2016 (número 9882) dictada pel tinent d'alcaldessaexecutiu de l'Àrea de Serveis Interns, promoció econòmica, ocupació, comerç i promoció de la ciutat, es fa públic elcalendari fiscal per a l'any 2017 sent el període voluntari de recaptació el que s'indica a continuació:

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Període de cobrament: de l'1 de març al 3 de maig.

Rebuts domiciliats: 2 de maig.

TAXA PER L'OCUPACIÓ I APROFITAMENT DE LA VIA PÚBLICA.

A- Llocs de venda amb instal·lació fixa (quioscos, xurreries, etc.) i guals:

Període de cobrament de l'1 de març al 4 de maig.

Rebuts domiciliats: 3 d'abril.

B- Elements annexos a establiments (vetlladors, taules, cadires, etc.):

Període de cobrament: de l'1 de març al 4 de maig.

Rebuts domiciliats:

Primer termini: 3 d'abril.

Segon termini: 2 d'octubre.

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE MERCAT I MERCATS DE VENDA NO SEDENTÀRIA.

Període de cobrament: de l'1 de març al 4 de maig.

Rebuts domiciliats:

Primer termini: 3 d'abril.

Segon termini: 2 de juny.

Tercer termini: 18 de setembre.

Quart termini: 6 de novembre.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.

Període de cobrament: del 2 de maig al 4 de juliol.

Rebuts domiciliats:

Primer termini: 1 de juny.

Segon termini: 2 d'octubre.

TRIBUT METROPOLITÀ.

Període de cobrament: del 2 de maig al 4 de juliol.

Rebuts domiciliats: 1 de juny.

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.

Període de cobrament del 2 d'octubre al 4 de desembre.

Rebuts domiciliats: 16 de novembrC

Dimecres, 30 de novembre de 2016

PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS I INDUSTRIALS I ALTRESPADRONS NO CONTEMPLATS EN APARTATS ANTERIORS.

Període de cobrament: del 2 d'octubre al 4 de desembre.

Rebuts domiciliats: 16 de novembre.

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

Període de cobrament: del 3 d'abril al 30 de juny.

Rebuts domiciliats: 3 de juny.

Transcorregut el termini d'ingrés, els deutes seran exigibles pel procediment de constrenyiment i meritaran el recàrrecde constrenyiment, interessos de demora i, si s'escau, les costes que es produeixin.

L'exposició pública dels padrons fiscals corresponents s'iniciarà els quinze dies abans a l'obertura del període decobrament en període voluntari i s'exposarà durant un mes.

Contra els corresponents padrons solament s'admetran les reclamacions i rectificacions que es formulin durant elperíode de la seva exposició pública.

Santa Coloma de Gramenet, 21 de novembre de 2016

El tinent d'alcaldessa executiu de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat,Esteve Serrano Ortin