Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació de les modificacions de les ordenances fiscals 26 i 27
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló

ANUNCI

En la Junta de Govern Local de data 27 d'octubre de 2016, entre d'altres, es van prendre els següents acords:

PRIMER.- Aprovar la modificació de l'ordenança fiscal número 26, reguladora dels preus públics per la prestació delsserveis adients a les instal·lacions esportives municipals i altres activitats esportives, segons el text adjunt com a l'annex1, incorporant les propostes de la regidoria d'Esports. (Començarà a regir el dia 1 de gener de 2017).

SEGON.- Aprovar la modificació de l'ordenança fiscal número 27, reguladora dels preus públics municipals, segons eltext adjunt com a l'annex 1, incorporant les propostes de les regidories de Serveis Socials i Salut. (Començarà a regir eldia 1 de gener de 2017).

TERCER.- Publicar aquest acord de modificació mitjançant edicte al tauler d'anuncis de l'ajuntament i en el ButlletíOficial de la Província de Barcelona d'acord amb l'article 45.1 a) de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procedimentadministratiu comú de les Administracions Públiques.

Contra l'esmentat acord els interessats podran interposar recurs contenciós-administratiu davant del Tribunal Superiorde Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent de la publicació del present anuncien el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Annex 1.

Ordenança Fiscal núm. 26.

PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS ADIENTS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALSI ALTRES ACTIVITATS ESPORTIVES.

Article 1. Concepte i fonament.

De conformitat amb el que es preveu a l'article 117 en relació amb l'article 41 ambdós de la Llei reguladora de lesHisendes Locals, aquest municipi estableix el preu públic per la prestació dels serveis adients a les instal·lacionsesportives municipals.

Article 2. Transformació en taxa.

Si amb posterioritat a l'establiment d'aquest preu públic, es produeix el cessament en la prestació dels serveis orealització d'activitats per part dels establiments privats que concorren actualment en la prestació d'aquests serveis o larealització d'aquestes activitats, el preu públic es transformarà en taxa.

En cas de resultar preceptiva aquesta transformació, l'Ajuntament aprovarà l'ordenança fiscal corresponent reguladorade la taxa per la prestació dels serveis adients a les instal·lacions esportives municipals, la qual entrarà en vigor a partirde la data en què es publiqui en el BOP la seva aprovació definitiva.

Quan el preu públic establert en aquesta ordenança s'hagi de transformar en taxa per la causa prevista en el paràgraf primer d'aquest article, no s'haurà de realitzar la notificació individual a què es refereix l'article 124 de la Llei general

tributària, sempre que el subjecte passiu i la quota de la taxa coincideixin amb l'obligat al pagament i l'import del preupúblic al qual substitueix.

El que es disposa en l'apartat anterior serà d'aplicació també en el supòsit que la quota de la taxa resulti incrementada respecte de l'import del preu públic al qual substitueixi, sempre que aquest increment es correspongui amb una actualització de caràcter general.

Dimecres, 30 de novembre de 2016

Article 3. Obligats al pagament.

Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança els qui es beneficiïn dels serveis o activitatsrealitzats per aquest municipi a què es refereix l'article anterior, és a dir:

a) Els qui sol·licitin a la taquilla l'entrada a les instal·lacions esportives municipals.

b) Els autoritzats per utilitzar-les.

Article 4. Quantia.

1.La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa que es conté per cada un delsdiferents serveis o activitats.

2017 i següents:

ACTIVITATS ESPORTIVES

ACTIVITATS FÍSIQUES DIRIGIDES PER MONITOR

QUOTA D'INSCRIPCIÓ (matrícula)

26,40 EUR

ABONAMENT MENSUAL JUBILATS/PENSIONISTES (exclusiu per majors de 60 anys)

11,85 EUR

ABONAMENT MENSUAL PAVELLÓ (majors de 16 anys)

24,30 EUR

ABONAMENT MENSUAL PREMIUM (Majors de 16 anys)

30,25 EUR

ABONAMENT MENSUAL MENORS DE 16 ANYS

18,15 EUR

Per a 2ons membres i posteriors de la mateixa unitat familiar (cal sol·licitar-ho i acreditar-ho amb document oficial) ques'abonin a les activitats físiques del pavelló, hi ha d'un descompte d'un 10% només en l'abonament mensual, sempreque el primer membre tingui abonament de majors de 16 anys.

Si l'alta es produeix entre els dies 1 i 15 del mes la primera mensualitat es cobrarà completa. En cas de produir-se entreels dies 16 i 31, es cobrarà la meitat de l'abonament mensual corresponent.

QUOTA DE MANTENIMENT BAIXA TEMPORAL MENSUAL

3,35 EUR

Tramitació de l'assegurança mèdica esportiva per activitats sense competició amb el Consell Esportiu 6,00 EUR

del Baix Llobregat (Mútua General de Seguros)*

*Cobertura fins el 31 d'agost de 2017

IOGA

IOGA GENT GRAN (1 sessió/setmana de 60') al mes (exclusiu per majors de 60 anys)

12,30 EUR

IOGA ADULTS (1 sessió/setmana de 90') al mes

30,20 EUR

Si l'alta es produeix entre els dies 1 i 15 del mes la primera mensualitat es cobrarà completa. En cas de produir-se entreels dies 16 i 31, es cobrarà la meitat de l'abonament mensual corresponent

En tots els casos, el fet de tenir 3 mensualitats impagades, suposarà la baixa definitiva d'ofici a l'abonament

ACTIVITATS DIRIGIDES A GENT GRAN (exclusiu per majors de 60 anys)

ACTIVITATS DIRIGIDES POLIESPORTIU PER A GENT GRAN I "IOGA PER GENT GRAN"

12,30 EUR

ACTIVITATS DIRIGIDES POLIESPORTIU PER A GENT GRAN

11,85 EUR

ACTIVITATS A PISCINA O ACTIVITAT FÍSICA A L'AIRE LLIURE 1 COP A LA SETMANA 10,00 EUR

ACTIVITATS A PISCINA O ACTIVITAT FÍSICA A L'AIRE LLIURE 2 COP A LA SETMANA

15,00 EUR

QUOTA TOTAL

20,00 EUR

La Quota Total inclou:

- Piscina Gent Gran, 2 cops a la setmana.

- Activitats Dirigides Poliesportiu per a Gent Gran.

- Ioga per Gent Gran.

- Activitat física a l'aire lliure

QUOTA DE MANTENIMENT BAIXA TEMPORAL MENSUAL

3,35 EUR

Tramitació de l'assegurança mèdica esportiva per activitats sense competició amb el Consell Esportiu 6,00 EUR

del Baix Llobregat (Mútua General de Seguros)*

*Cobertura fins el 31 d'agost de 2017

ACTES I ACTIVITATS ESPORTIVES Activitats i esdeveniments especials

10,25 EUR

Cros popular 11 de setembre

Inscripció anticipada (cursa de 5000m).

8,00 EUR

(S'aplicarà una bonificació del 50% per a aquelles persones que, fent la inscripció anticipada, van

participar a l'edició del cros de l'any 2015)

TALLERS MONOGRÀFICS

Tallers (preu mensual) 30,20 EUR

V

Dimecres, 30 de novembre de 2016

Article 5. Beneficis fiscals.

Pel que fa les activitats dirigides, gaudiran d'una bonificació del 10% les unitats familiars amb més d'un membre elsingressos bruts anuals dels quals, siguin iguals o inferiors a 2.5 vegades el SMI.

Per gaudir de la bonificació anterior, caldrà adreçar la corresponent sol·licitud a la Regidoria de Serveis Socials de la corporació, acreditant ingressos i condicions familiars.

Vist l'informe emès pel/per la treballadora social de l'ajuntament, la Comissió de Govern acordarà la concessió odenegació de l'exempció sol·licitada i es notificarà a l'interessat/ada.

Article 6. Obligació de pagament.

L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des que s'iniciï la prestació del servei o larealització de l'activitat, encara que es podrà exigir el dipòsit previ del seu import, total o parcial.

Quan per causes no imputables a l'obligat al pagament del preu públic, el servei o activitat no es presti o desenvolupi, serà procedent la devolució de l'import corresponent.

Els deutes per preus públics podran exigir-se pel procediment administratiu de constrenyiment.

Article 7. Normes de gestió.

1. Tota persona que vulgui entrar i/o utilitzar qualsevol de les instal·lacions esportives contingudes a la presentordenança fiscal abonarà els drets resultants a l'hora de l'entrada als recintes esportius, i aquests passaran a formar partde l'estat d'ingressos del pressupost municipal.

2. L'Ajuntament podrà exigir aquest preu públic en règim d'autoliquidació.

3. Els abonats a activitats físiques i/o esportives que vulguin donar-se de baixa en les corresponents activitats ho haurande comunicar per escrit, presentat al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló o a lesoficines del pavelló poliesportiu municipal, un dia abans de l'acabament del mes anterior a aquell en què hagi de serefectiva la seva baixa. De no comunicar-se la baixa amb l'antelació indicada, es posarà al cobrament el rebutcorresponent al mes següent.

Les baixes son definitives o temporals. Les temporals es mantindran fins a sis mesos, passats els quals sense demandaexpressa de l'abonat es convertiran en baixa definitiva d'ofici.

Article 8.Convenis.

L'Ajuntament podrà establir convenis amb les escoles d'aquest municipi per a la utilització de les instal·lacionsesportives municipals. Aquests es basaran en els criteris següents:

a) Pagament del servei. Es prendrà com a base el cost per persona.

b) Aplicació dels imports per preu públic que figuren a l'article 4t.

c) Exercici de l'acció de tutela a què està obligat l'Ajuntament amb relació a les escoles públiques.

Article 9. Gestió per delegació.

1.Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en la Diputació de Barcelona,les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.

2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col·laboració deles organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacionsformals i materials que es deriven d'aquesta Ordenança, o els procediments de liquidació o recaptació.

3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió Tributària s'ajustaranE

al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable alsC

Dimecres, 30 de novembre de 2016

processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelonaque han delegat les seves facultats en la Diputació.

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, ambmotiu de la promulgació de normes posteriors.

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent ialtres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que sónautomàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals ireglamentaris de què porten causa.

Disposició final.Aquesta ordenança fiscal aprovada per JGL en sessió celebrada a Santa Coloma de Cervelló, el 27 d'octubre de 2016,començarà a regir el dia 1 de gener de 2017 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En casde modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

Ordenança Fiscal núm. 27.

GENERAL DE PREUS PÚBLICS MUNICIPALS.

Article 1. Disposicions Generals.

1. En ús de les facultats concedides per l'article 41 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL),aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la present Ordenança FiscalGeneral, reguladora dels Preus Públics Municipals.

2. El seu objecte es desenvolupar i fixar les especialitats aplicables a aquest Municipi dels preus públics, segons el queestableix el Capítol VI, del Títol I, als articles 41è a 47è, ambdós inclosos, de l'esmentat TRHL.

Article 2. Concepte i Fet Imposable.

1. Tindran la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que se satisfacin per la prestació deserveis o la realització d'activitats administratives de competència Municipal quan es donin les següents circumstàncies:

A) que no siguin de sol·licitud o recepció obligatòria, entenent-se com a tal:

1. Que no vingui imposada per disposicions legals o reglamentàries.

2. Que els béns, serveis o activitats requerits no siguin imprescindibles per la vida privada o social del sol·licitant.

B) que es presti o realitzi pel sector privat estigui o no establerta la.

reserva a favor del sector públic, segons la normativa vigent.

3.El fet imposable de cada supòsit de subjecció es relaciona a l'annex adjunt a la present ordenança fiscal.

Article 3. Obligats de pagament.

Estaran obligats al pagament dels preus públics els que es beneficiïn dels serveis o activitats pels quals s'hagin desatisfer els preus públics.

Article 4. Quantia dels Preus Públics.

1. L'import dels preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats haurà de cobrir, com a mínim, el cost delservei prestat o de l'activitat realitzada.

2. Quan existeixin raons social, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho aconsellin, l'Entitat podrà fixar preusN

públics per sota dels límits previstos als apartats anteriors, però consignant en el pressupost les dotacions oportunes perV

a la cobertura de la diferència resultant.

Dimecres, 30 de novembre de 2016

3. Les tarifes dels preus públics per a cada fet imposable es detallen en l'annex adjunt a aquesta ordenança.

Article 5. Naixement de l'obligació.

1. L'obligació de pagar el preu públic naixerà quan s'iniciï la prestació del servei o la realització de l'activitat.

2. Quan per causes no imputables a l'obligat al pagament del preu públic, aquest no es porti a terme, es procedirà a ladevolució de l'import corresponent.

Article 6. Fixació dels Preus Públics.

Tota proposta de fixació o modificació de preus públics anirà acompanyada d'una memòria o estudi econòmic-financerque en justificarà la quantia, el grau de cobertura financera dels costos corresponents i en el seu cas, les utilitatsderivades de la realització de les activitats i la prestació dels serveis o valors de mercat que s'hagin pres com a referència.

Article 7. Delegació a la Junta de Govern Local.

1. El Ple municipal, amb l'aprovació d'aquesta Ordenança General, fa ús d'allò que estableix l'article 47 del TRHL, ambrelació al 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i delega l'establiment o lamodificació dels preus públics a la Junta de Govern Local.

Article 8. Publicitat dels preus públics.

Els preus públics seran vigents des del moment de la seva aprovació i es faran públics en el tauler d'edictes de l'Ajuntament i en la recepció dels centres o llocs o en presti el servei. Anualment es publicaran els preus públics vigents, junta amb la publicació de les modificacions de les Ordenances Fiscals que regiran a partir del 1er de gener de l'anysegüent.

Article 9. Cobrament dels Preus Públics.

L'Òrgan o organisme delegat podrà preveure, si és el cas, l'exigència anticipada o dipòsit previ, total o parcial, del preu asatisfer, que podrà ser simultani amb l'exigència de fiança per a respondre dels dany i perjudicis que es prevegi quepuguin causar-se amb motiu dels serveis, activitats, us o utilització.

Article 10. Liquidació.

1. Els preus públics es liquidaran pel règim d'autoliquidació.

2. Els preus públics s'exigiran d'acord amb el procediment previst per fer efectius els deutes de caràcter tributari,incloent-hi el procediment de constrenyiment.

Article 11è. Vigència i data d'aprovació.

En tot allò no regulat explícitament, s'atendrà a les Ordenances Fiscals Generals Reguladores i Disposicions LegalsVigents.

ANNEX TARIFES ORDENANÇA GENERAL DE PREUS PÚBLICS PER LES ACTIVITATS DE TELE ASSISTÈNCIA.

El preu públic del servei de teleassistència domiciliària per a l'any 2016 i següents serà:

8'43 EUR/mes per a usuaris tipus A.

3'79 EUR/mes per a usuaris tipus B.

1'16 EUR/mes per a usuaris tipus C.

1. La quota tributària es determinarà segons els ingressos de les persones usuàries del teleassistència:

E

A aquest efecte, s'aplicaran les tarifes següents:

Dimecres, 30 de novembre de 2016

Servei de teleassistència domiciliària.

IRSC: (Indicador de renda de suficiència de Catalunya). 663'98 EUR/mes.

Capacitat Econòmica.

% Quota que Cost Usuari tipus A. Cost Usuari tipus B. Cost Usuari tipus C. ha de pagar.

8,43 EUR/mes

3,79 EUR/mes

1,16 EUR/mes

De 0 a 1 IRSC.

De 0 a 663'98 EUR/mes. 0%

0 EUR/mes

0 EUR/mes

0 EUR/mes

De 1 a 2 IRSC.

De 663'99 a 1.327'96 EUR/mes. 30%

2,53 EUR/mes

1,14 EUR/mes

0,35 EUR/mes

De 2 a 3 IRSC.

De 1.327'97 a 1.991'93 EUR/mes. 40%

3,37 EUR/mes

1,52 EUR/mes

0,46 EUR/mes

De 3 a 4 IRSC.

De 1.991'94 a 2.655'91 EUR/mes. 50%

4,21 EUR/mes

1,90 EUR/mes

0,58 EUR/mes

De 4 a 5 IRSC.

De 2.655'92 a 3.319'89 EUR/mes. 60%

5,06 EUR/mes

2,27 EUR/mes

0,70 EUR/mes

Més de 5 IRSC.

Més de 3.319'90 EUR/mes. 65%

5,48 EUR/mes

2,46 EUR/mes

0,75 EUR/mes

PER LES ACTIVITATS DE LES BRIGADES MUNICIPALS.

Arquitecte: 53,80 EUR.

Arquitecte tècnic: 49,32 EUR.

Oficial d'obra, per cada hora: 27,82 EUR.

Ajudant d'obra, per cada hora: 23,84 EUR.

Conserge, per cada hora: 23,84 EUR.

PER LES ACTIVITATS REALITZADES EN L'ENLLUMENAT PÚBLIC I ALTRES ACTUACIONS PER COMPTE DETERCERS.

La tarifa consistirà, en el cost pagat per l'Ajuntament a l'empresa contractada per prestar el servei, més 26,09 EUR perdespeses administratives.

A la vegada es repercutirà l'import dels materials emprats pel seu cost d'adquisició.

PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LA DEIXALLERIA.

USUARIS

RESIDUS

PREUS (EUR/t)

Particulars

Admissibles a deixalleria amb un màxim de 500 Kg/dia

Gratuït

Comerciants, petits industrial, serveis...

Runes fins a 4 m3 (material de densitat major o igual a 0,8)

28,34

Runes sobre volum

59,82

Rebuig fins 12 m3

92,39

Rebuig sobrevolum

138,04

Barreja (runes i banals)

59,73

Residus Especials Domiciliaris 1.566,71

REGIDORIA DE POLÍTIQUES D'IGUALTAT HOME-DONA.

1.Preu públic realització del curs redescobrint el cos.

ACTIVITAT "REDESCOBRINT EL COS": MENSUAL 10,25 EUR.

2.Preu públic per a la realització de cursos en l'àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Cost d'inscripció al curs

10,00 EUR

REGIDORIA DE CULTURA.

1.Preu públic realització dels seminaris ENAMORART.

Seminari de 6 sessions d'una hora i mitja aprox.

30 EUR

E

Seminari de 12 sessions d'una hora i mitja aprox.

53 EUR

C

Taller temàtic d'una sessió

6 EUR

Dimecres, 30 de novembre de 2016

LA PRESTACIÓ DEL SERVEI SÒCIO-EDUCATIU "LA KLAU?.

1. El preu públic del servei sòcio-educatiu "La Klau" per al 2014 és de: 5,10 EUR anuals.

REGIDORIA DE SALUT PÚBLICA.

concepte

article

epígraf

tarifa

apartat

EUR

Recollida animals morts

90,00

Renúncia i lliurament voluntari animal de companyia

306,00

Adopció animals de companyia

Gossos

90,00

Altres animals de companyia

60,00

Avaluació de la perillositat d'un gos

300,00

DISPOSICIÓ FINAL.

Aquesta ordenança fiscal aprovada per la JGL en sessió celebrada a Santa Coloma de Cervelló, a 27 d'octubre de2016, començarà a regir el dia 1 de gener de 2017 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

Santa Coloma de Cervelló, 9 de novembre de 2016

L'alcaldessa, Anna Martínez Almoril