Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva de l'Ordenança general de la gestió dels residus
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà

EDICTE

No havent-se presentat reclamacions contra l'aprovació de general de la gestió de residus, elaborada pel ConsellComarcal del Berguedà, aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament en sessio de data 14 de setembre de 2016, esprocedeix a la seva públicacio integra, tal i com estableixen l'article 178 de la Llei Municipal i l'article 66 del ROAS.

ORDENANCA GENERAL DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS

CAPÍTOL I.- DISPOSICIÓNS GENERALS.

Article 1.- Objecte.

1. La present ordenanca té per objectiu regular la gestió dels residus municipals i establir les condicions en les quals elConsell Comarcal del Berguedà ha de prestar i l'usuari ha d'utilitzar el servei de recollida de residus municipals, i altresresidus la gestió dels quals correspongui als ens locals.

2. La necessitat de regular el que tot seguit es disposa, sorgeix del Decret Legislatiu 1/2009 de 21 de juliol pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora dels Residus i del que s'estableix en el Programa en el Programa de Gestióde Residus Municipals de Catalunya, així com en les seves revisions i actualitzacions i en el Pla d'actuacio de residusdel Berguedà 2016-2020.

3. Es consideren usuaris del servei municipal de recollida de residus tots els veïns i altres persónes físiques ambdomicili a aquells municipis de la comarca del Berguedà que han delegat la gestió del servei de recollida d'escombrariesen el Consell Comarcal del Berguedà i les persónes físiques o jurídiques titulars de qualsevol tipus d'establimentprofessional, comercial o de serveis ubicat en aquells mateixos municipis.

4. Sens perjudici del que s'estableix en els paràgrafs anteriors, els establiments professionals, comercials, industrials ode serveis, han de gestiónar els seus residus directament o per mitjà d'un gestor degudament autoritzat i inscrit en elRegistre de Gestors de Residus de Catalunya, respectant, en tot cas, la selecció de fraccións que s'estableix en aquestaordenanca. En la gestió d'envasos i residus d'envasos industrials comercials es d'aplicació així mateix, el que estipula lallei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos, i les altres normes, estatals o autonòmiques, que la puguindesplegar o substituir.

5. El Consell Comarcal podrà establir programes de col·laboracio dels diferents sectors de l'activitat econòmica en lagestió de residus. Els titulars de les activitats que participin en aquests programes podran gaudir dels beneficis que alrespecte disposin les ordenances municipals.

Article 2.- Àmbit d'aplicació.

1.L'àmbit d'aplicació d'aquesta ordenanca de gestió de residus són els termes municipals d'aquells municipis de lacomarca del Berguedà que han delegat la gestió del servei de recollida d'escombraries en el Consell Comarcal delBerguedà.

Article 3.- Objectius.

La política del Consell Comarcal en matèria de gestió de residus està adreçada a la consecució dels següents objectius:

a) Fomentar per tots els mitjans al seu abast la minimització dels residus domèstics produïts.

b) Reduir la quantitat i perillositat dels residus en origen, disminuint alhora l'ús de matèrials especials, tant en laproducció com en els productes elaborats, especialment en les actuacions municipals.

c) Augmentar la reutilització, el reciclatge i la valoració dels residus en el conjunt de la gestió dels residus municipals.

d) Limitar la disposició del rebuig dels residus a les fraccións residuals no susceptibles de valorització.

Dimecres, 30 de novembre de 2016

e) Dotar-se de les infraestructures pel rebuig i la recollida selectiva, que es deriven de la llei 1/2009, de 21 de juliol.

f) Coordinar la gestió dels residus municipals amb la gestió dels residus especials i industrials, en virtut del'heterogeneitat d'aquests i de la interseccio de diverses categories de residus, tant en el marc jurídic vigent com en elde la gestió.

g) Integrar els objectius anteriors en programes de sensibilització i conscienciació social que suscitin la participació i lacol·laboració dels ciutadans, dels agents econòmics i de totes les instàncies de l'Administració.

h) Situar el Berguedà com a referent en la gestió de residus.

Article 4.- Obligacions.

1. Tots els habitants del Berguedà han de prendre consciència i col·laborar en el manteniment i conservació del mediambient tot procurant adoptar una conducta tendent a reduir la generacio de residus.

2. Així mateix, estan obligats a denunciar a l'Autoritat municipal o comarcal les infraccións que en matèria de gestió deresidus presenciïn o aquelles de les quals tinguin un coneixement cert.

3. El Consell Comarcal s'obliga a atendre les reclamacions, denúncies i suggeriments dels ciutadans, i exercir lesaccions que en cada cas corresponguin.

4. Tots els ciutadans estan obligats al compliment puntual de la present Ordenanca i de les disposicionscomplementàries que en matèria de gestió de residus i manteniment de les condicions previstes a la Carta de Paisatgedel Berguedà aprovada l'any 2007.

5. L'Autoritat comarcal podrà exigir en tot moment el compliment immediat de la present Ordenanca i obligar al causantd'un deteriorament a la reparació de l'afecció causada, sens perjudici de la imposició de la sanció que correspongui enaquells municipis que han delegat la gestió en el Consell Comarcal del Berguedà.

6. L'alcaldia, a proposta dels serveis comarcals corresponents, sancionarà ?d'acord amb el que s'estableix en el capítold'infraccións i sancions? als que amb la seva conducta contravinguin el que es disposa en la present Ordenanca.

7. Les normes de la present Ordenanca s'aplicaran per analogia en supòsits que no hi estiguin expressament regulats ique per la seva naturalesa entrin dins del seu àmbit d'aplicació.

Article 5.- Residus municipals.

Són residus municipals els residus domèstics, els residus de comercos, oficines i serveis i els altres residus que, per laseva naturalesa o composició, poden assimilar-se als residus domèstics, incloses les fraccións recollides selectivament.

Es consideren tres grups de residus municipals:

a) Residus municipals ordinaris. Són els residus produiïs per l'activitat domèstica particular, els residus de comercos,oficines, serveis i altres generadors singulars, assimilables als municipals, així com els procedents de la neteja viària idels espais verds.

b) Residus voluminosos. Són residus que no poden ser evacuats per mitjans convencionals de recollida per causa de laseva envergadura, com grans electrodomèstics, mobles, matalassos, somiers, portes i altres.

c) Residus municipals especials. Són residus que tenen el mateix origen que els residus ordinaris, però que a causa dela seva composició han de ser gestionats de manera diferenciada perque poden comprometre el tractament biològic o la

recuperació d'altres fraccións, a més de comportar un risc per al medi o per a la salut de les persónes, com ara pintures, llums fluorescents, piles usades, frigoríifics, olis usats, bateries de cotxe, runes, enderrocs i residus... o qualsevol altreE

residu qualificat com especial en el Cataleg de Residus de Catalunya.

C

Dimecres, 30 de novembre de 2016

Article 6.- Fraccións residuals.

1. Els residus municipals ordinaris es divideixen en les següents fraccións residuals:

a) Matèria orgànica. Comprèn els residus orgànics propis de la llar, que es produeixen principalment en les cuines en lamanipulació, preparació i consum de menjar, i també els residus provinents de generadors singulars, com ara mercats,restaurants, hotels, comercos d'aliments, grans superfícies comercials i altres.

També s'inclouen en aquesta categoria els residus de jardineria i poda, tant si prove d'espais publics com privats.

b) Paper i cartró. Comprèn diaris, revistes, fullets, cartrons, paper escrit, paper d'ordinador, paper de cuina i tota menad'envasos i embolcalls d'aquests materials.

c) Vidre. Inclou els residus d'envasos d'un sol ús, utilitzats per a les ampolles d'aigues minerals, vins, licors, cerveses,refrescos, conserves, menjars preparats i altres envasos, així com els vidres de finestres i miralls lliurats a lesdeixalleries.

d) Plàstics. Inclou tota mena d'envasos i altres productes fabricats amb materials plàstics, en les seves diferentscomposicions: polietilè de baixa densitat (PEBD), polietilè d'alta densitat (PEAD), polipropilè (PP), poliestirè (PS),policlorur de vinil (PCV), polietilè tereftalat (PET), poliuretà (PU) i qualsevol altre.

e) Metalls. Inclou tota mena d'elements, productes, envasos, llaunes o embalatges de ferro, coure, plom, llauto, alumini,acer o de qualsevol altre metall o aliatge de metalls.

f) Tèxtils. Inclou roba, draps, restes de tapisseria, però també calcats i altres peces de vestir en pell.

g) Runes. Enderrocs i altres residus de la construcció i la demolició d'edificis la gestió dels quals es competenciamunicipal, de conformitat amb el que disposa al respecte el Decret 201/1994, de 26 de juliol.

h) Residus sanitaris (grups I i II). Aquests residus es gestiónaran de conformitat amb el que estipulen el Decret 27/1999,de 9 de febrer, i les normes que el despleguin o substitueixin.

i) Matèrials compostos de dues o més fraccións, sempre que siguin valoritzables de forma independent.

j) Rebuig. Materials no inclosos en cap de les fraccións residuals anteriors o que, tot i que formin part d'algun d'ells, nosón valoritzables.

2. Els residus voluminosos i els residus municipals especials són objecte d'una gestió especifica.

Article 7.- Categoria de residus en funció de la seva procedència.

Segons el seu origen, els residus s'inclouen en les categories següents:

a) Les deixalles de l'alimentació i del consum domèstics produides pels ciutadans en els habitatges particulars, així comolis i roba.

b) Les cendres de calefacció domèstica individual.

c) Els residus procedents de l'escombrada de les voreres efectuada pels mateixos veïns.

d) Els residus produits com a conseqüència de petites obres domiciliàries, quan el lliurament diari als serveis derecollida no ultrapassi els 20 litres.

e) La brossa de l'esporgada d'arbres i del manteniment de plantes, sempre que el seu lliurament diari es realitzi deforma trossejada i en bossa que no ultrapassi els 60 litres.

f) Els envasos, embalatges i embolcalls i altres produits en locals comercials.

E

g) Les fraccións residuals produits per activitats comercials i de serveis, sempre que siguin assimilables a residus municipals.

Dimecres, 30 de novembre de 2016

h) Els residus produïts pel consum de bars, restaurants i altres establiments que tinguin per objecte el lliurament deproductes alimentaris cuinats o en els quals es realitzin consumicions de qualsevol mena, així com els produits en granssuperficies comercials, supermercats, autoserveis i establiments similars.

i) Els residus de consum en general produïts en residències, hotels, hospitals, clíniques, col·legis i altres establimentspúblics, assimilables a residus municipals.

j) Els mobles, estris domèstics i trastos vells àdhuc la roba, el calcat i qualsevol producte anàleg. En aquesta categorías'hi inclouen els residus sanitaris del Grup I i II, assimilables a municipals conformitat amb el Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris.

k) Els animals domèstics morts d'un pes inferior a 80 kg.

l) Les deposicions dels animals domèstics que siguin lliurades de manera higiènicament acceptable.

m) Els vehicles fora d'ús o no aptes per a la circulació quan hi concorrin les condicions presumpció d'abandonament ques'estableixen en el capítol de serveis de recollida sectorial de residus de la present ordenanca, i aquells altres vehiclesels propietaris dels quals n'hagin fet renúncia expressa a favor de l'Ajuntament per procedir a la seva disposició.

Article 8.- Residus exclosos del servei municipal de recollida de residus.

1. Queden exclosos del servei municipal de recollida de residus els matèrials següents:

a) Els rebuigs, cendres i escories produïts en fàbriques, tallers, magatzems i instal·lacions de tractament de residus.

b) Les cendres produides en instal·lacions de calefacció central dels edificis.

c) Els residus sanitaris especials, generats per hospitals, clíniques, centres assistencials, laboratoris i altres establimentssimilars, inclosos en els Grups III i IV del Decret 27/1999, de 9 de febrer, o norma que el substitueixi.

d) Els animals morts d'un pes superior als 80 kg.

e) Les deixalles i fems produïts en escorxadors, granges, laboratoris, casernes i altres establiments similars, públics oprivats.

f) Els productes procedents del decomís.

g) Qualsevol material residual que, en funció del seu contingut o presentació, es pugui qualificar de tòxic o perillós.

h) Qualsevol altre matèrial residual assimilable als assenyalats en els números anteriors i, que en tot cas, els que encircumstàncies especials determini l'alcalde o regidor corresponent.

2. Els posseïdors dels residus esmentats en el paràgraf anterior són responsables de la seva recollida i gestió a càrrec de gestors de residus degudament autoritzats.

Article 9.- Classes de serveis comarcal de recollida.

Els serveis comarcals de recollida es divideixen en serveis generals, serveis de deixalleries i serveis sectorials.

Article 10.- Categories d'usuaris dels serveis municipals de recollida.

1. Els ens locals hauran de fixar taxes que garanteixin l'autofinancament dels serveis municipals de recollida i tractamentde deixalles, d'acord amb el que s'estableix en Decret Legislatiu 1/2009 de 21 de juliol pel qual s'aprova el text refós dela Llei Reguladora dels Residus.

2. Aquestes taxes s'establiran en funció del tipus d'usuaris dels serveis, la quantitat de residus produïts i la sevaV

tipologia.

Dimecres, 30 de novembre de 2016

2.1 Usuaris domèstics.

a) Les categories d'usuaris domèstics es podran establir en funció de la progressivitat en la produccio de residus.

b) Les taxes per a la prestació del servei de recollida i tractament de residus s'establira per a cadascun dels habitatges, en funció de la categoria assignada i d'acord amb la corresponent ordenanca fiscal.

2.2 Titulars d'activitats econòmiques.

a) Les categories d'activitats econòmiques s'estableixen en funció de la tipologia dels residus produits i de la quantitatde deixalles generades.

b) En relació a la tipologia de residus es diferencien 2 grups d'activitats:

- Activitats generadores de residus amb incidència ambiental baixa (SE), residus que per les seves caràcterístiques sónsimilars als residus domèstics.

- Activitats generadores de residus sense incidència ambiental (PR), residus monoespecífics que no presentin cap tipusd'incidència i que es recullin selectivament i es valoritzin.

c) En relació al volum de residus generats es preveuran, en la corresponent ordenanca fiscal, diferents categories per acada grup d'activitats.

d) Les taxes per a la prestació del servei de recollida i tractament de residus s'establiran en funció de la categoria assignada.

e) Per a cadascuna de les categories es definirà, en la corresponent ordenanca fiscal, una taxa anual en concepte de la recollida i el tractament de residus i, si s'escau, una bonificació vinculada a la participació demostrada de les activitatsen els serveis de recollida selectiva de residus.

f) Per aquelles categories d'elevada producció de residus s'estableixen, d'acord amb la corresponent ordenanca fiscal,dos sistemes de taxes diferents:

1- Desconnexió total del servei municipal de recollida i tractament de deixalles. L'activitat gestiona la recollida i eltractament de les seves deixalles a través d'un gestor de residus autoritzat i contribueix amb una quota mínima, definidaen la corresponent ordenanca fiscal, en concepte de la gestió dels seus residus urbans o assimilables.

2- Desconnexió parcial del servei municipal de deixalles. L'activitat participa del servei municipal de recollida dels seusresidus no especials (i contribueix amb la corresponent quota definida en l'ordenanca fiscal en funció del volum o pes deresidus recollits), a més de contribuir amb la quota minima en concepte de la gestió dels seus residus urbans oassimilables, però es gestiona directament el tractament final (la disposició dels residus a l'abocador).

g) És obligatori incloure en el projecte de l'activitat totes les dades i la informació relativa a la producció de residus, laseva tipologia, la possibilitat de disposar de contenidors, etc., d'acord amb el que disposa el Decret 136/1999 modificatper Decret 143/2003 que aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, en l'article66, de tal manera que en la resolució de l'activitat es pugui definir el grup i la categoria de l'activitat.

3. L'assignació de la categoria a cada activitat econòmica es realitzarà:

a) En els supòsits de nova alta d'activitats la categoria assignada serà la que dictamini la resolució de l'activitat, previestudi del seu projecte tècnic i dels informes tècnics corresponents.

b) En els supòsits d'inspeccións realitzades en activitats en funcionament la categoria assignada serà la que dictaminin,previ informe, els serveis tècnics.

Article 11.- Canvis en la categoria d'usuaris.

Les variacions de categoria d'una activitat es poden donar en els següents supòsits:

V

a) D'ofici, per inspecció dels serveis tècnics, previ informe que determini la idoneitat del canvi de categoria de l'activitat.

Dimecres, 30 de novembre de 2016

b) Per sol·licitud del titular de l'activitat, previa inspecció i informe dels serveis tècnics, que determinin la idoneïtat delcanvi de categoria de l'activitat.

CAPÍTOL II.- SERVEI GENERAL DE RECOLLIDA.

Article 12.- Modalitats de la recollida general de residus.

1. Segons l'origen, la classe de residus generats i les caràcterístiques de les diferents Zones de la comarca, els Serveisde recollida general de residus poden adoptar les modalitats següents:

1.1 Recollida domiciliària a usuaris domèstics: Comprèn la recollida dels residus generats pels habitatges particulars ipot adoptar els sistemes següents:

a) Recollida per mitjà de contenidors a la via pública.

a.1) Recollida indiferenciada del rebuig (dels residus assenyalats en els apartats a), b), c), d), e) i l) de l'article 7), mentreno quedi plenament implantada la recollida segregada de la fracció orgànica dels residus municipals.

a.2) Recollida segregada, amb contenidors diferenciats, de la matèria orgànica i del rebuig (als quals es refereixen elsapartats a) i j) de l'article 6, sempre que el seu origen siguin els habitatges particulars.

a.3) Recollida selectiva, amb contenidors diferenciats, de les fraccións residuals assenyalades en els apartats b), c), d),e), f), g), h) i i) de l'article 6. Aquest sistema comprèn la recollida d'envasos i residus d'envasos, llevat els envasos iresidus d'envasos industrials i comercials, definits a l'article 2.1 de la Llei 11/1997, de 24 d'abril.

b) Recollida per mitjà de bosses dipositades a la vorera o be en les àrees d'acumulació que es determinin b.1) Recollidaindiferenciada del rebuig (dels residus assenyalats en els apartats a), b), c), d), e) i l) de l'article 7), mentre no quediimplantada la recollida segregada de la fracció orgànica dels residus municipals.

b.2) Recollida segregada, amb bosses diferenciades, de la matèria orgànica i del rebuig (als quals es refereixen elsapartats a) i j) de l'article 6), sempre que el seu origen siguin els habitatges particulars.

c) Recollida per mitjà de contenidors soterrats autoritzats.

c.1) Recollida indiferenciada del rebuig (dels residus assenyalats en els apartats a), b), c), d), e) i l) de l'article 7), mentreno quedi implantada la recollida segregada de la fracció orgànica dels residus municipals.

c.2) Recollida segregada, amb contenidors diferenciats, de la matèria orgànica i del rebuig (als quals es refereixen elsapartats a) i j) de l'article 6), sempre que el seu origen siguin els habitatges particulars.

1.2 Recollida a activitats comercials: Comprèn la recollida dels residus generats per l'activitat pròpia del comerc al detall,a l'engròs, hostaleria, bars, mercats, oficines i serveis, o qualsevol altre tipus d'activitats assimilables a les anteriors.

Aquest servei de recollida es presta a totes les activitats, excepte aquelles que hi renunciin expressament, en aquestcas serà d'aplicació el previst en l'article 10 2.2 f-1.

a) Recollida indiferenciada del rebuig (dels residus assenyalats en els apartats f), g), h) i i) de l'article 7), mentre no quedi plenament implantada la recollida segregada de la fracció orgànica dels residus municipals, per mitja de:

a.1) contenidors a la via pública.

a.2) contenidors especifics per a establiments.

b) Recollida selectiva de les fraccions residuals assenyalades en els apartats a), b), c), d), e), f), g), h), i) i j), per mitjàde:

b.1) contenidors específics per a fraccions i establiments.

E

b.2) servei de deixalleria comarcal.

Dimecres, 30 de novembre de 2016

b.3) recollida porta a porta en les zones específiques.

2. L'Ajuntament pot introduir en les diferents modalitats, sistemes, horaris, i freqüències de recollida, les modificacionsque més convinguin per la millora del servei de recollida i l'interès públic.

Article 13.- Obligacions generals dels usuaris.

Els usuaris del servei municipal de recollida de residus tenen les següents obligacions generals:

a) La utilització de les modalitats i sistemes que determini el Consell Comarcal per a cada zona de la comarca i tipusd'usuari.

b) El compliment de les normes d'utilització i funcionament que estableixi el Consell Comarcal per als sistemes derecollida implantats en cada zona i/o cada tipus d'usuari.

c) Respectar els horaris i freqüències establerts per l'Administració per a cada una de les zones, modalitats i sistemesde recollida. En tot cas, el Consell farà pública amb suficient antelació qualsevol canvi en l'horari, la forma o lafreqüència de prestació del servei, llevat en disposicions dictades per l'alcalde en situacions d'emergència.

Article 14.- Obligacions particulars dels usuaris.

1.- Obligacions particulars per als usuaris domèstics de la recollida domiciliària.

a) Quan la prestació del servei de recollida sigui nocturna, i sens perjudici de les modificacions que es puguin introduir,es prohibeix dipositar les deixalles als contenidors de la via pública i les bosses a la vorera abans de l'hora que s'indiquien cada moment.

b) En les zones on estigui implantada la recollida amb bosses dipositades a la vorera o en àrees d'acumulació, lesbosses han de ser homologades.

c) Es obligatòria la disposició dels residus corresponents a la fracció que es objecte de cada sistema de recollida. No éspermesa la mescla de fraccions en les recollides segregades, diferenciades o selectives.

d) Els residus de la fracció orgànica i la del rebuig han de ser presentades en bosses perfectament tancades,independentment del sistema de recollida. En cap cas no es permesa la presentació de residus a dojo.

e) Quan el sistema de recollida sigui mitjancant contenidors no és permesa la disposició de residus i objectes forad'aquests elements de contenció.

f) En els sistemes de recollida domiciliaria a usuaris domèstics no és permesa la utilització dels mitjans i sistemes derecollida d'activitats econòmiques.

g) Els usuaris estan obligats a presentar les deixalles en condicions que no produeixin abocaments mentre es realitzal'operació de càrrega. Si per incompliment d'aquest deure es vessen a la via pública, l'usuari n'és el responsable.

2. Obligacions particulars pels usuaris de la recollida d'activitats comercials.

a) En cada zona és obligatori l'acompliment dels horaris de presentació dels residus a la via pública, recollida delsresidus i retirada dels contenidors, que estableixi l'Administració.

b) Els usuaris de la recollida comercial han de donar compliment al sistema de presentació dels residus que exigeix lamodalitat de recollida corresponent, que s'estableixi per a cada tipus de fracció i en cada zona. En tot moment, elscontenidors han d'identificar el productor dels residus.

c) Els contenidors exigits per a cada sistema de recollida han d'estar emmagatzemats a l'interior dels locals,establiments comercials o oficines.

d) Els contenidors exigits per a cada sistema de recollida han de ser homologats i perfectament identificats. Els usuarisN

resten obligats a tenir cura de la higiene i funciónalitat dels contenidors i, així mateix, són responsables del seu mal ús.

V

L'Administració comarcal donara les instruccions adients per al manteniment d'aquests cubells o contenidors.

Dimecres, 30 de novembre de 2016

e) És obligatòria la presentació dels residus corresponents al sistema de recollida específica. Els serveis comarcalspoden rebutjar els residus que no corresponguin a la fracció especifica del sistema que s'estigui aplicant.

f) Els residus s'han de dipositar en la forma que determini d'Administració, en funció del sistema de recollida establert ide tal manera que no es produeixin abocaments en les operacions de recollida. En tot cas, si per incomplimentd'aquesta obligació es vessen residus, la responsabilitat correspon a l'usuari del servei.

g) Els usuaris de la recollida comercial en cap cas poden utilitzar els mitjans ni els sistemes propis de la recollidadomiciliària domèstica.

h) Els residus de les fraccions orgàniques i de rebuig han de presentar-se en bosses perfectament tancades,independentment del sistema de recollida. En cap cas no es permet la presentacio dels residus a dojo.

h) Quan el sistema de recollida sigui mitjancant contenidors no es permesa la disposició de residus i objectes forad'aquests elements de contenció, llevat d'aquells que corresponguin a recollides sectorials simultànies que norequereixin elements de contenció.

i) Els establiments hauran de donar compliment als programes específics de recollida comercial que, per cada tipusd'establiments, estableixi el Consell Comarcal.

Article 15.- Prohibicions o limitacions en relació als contenidors i altres.

a) A les zones on es realitzi la recollida mitjancant contenidors, es prohibeix estacionar vehicles davant la zonasenyalitzada per a la ubicació del contenidor.

b) Es prohibeix moure o traslladar els contenidors dels seus emplacaments.

c) Es prohibeix el lliurament de deixalles que continguin líquids, aigües residuals, olis cremats i residus líquids osusceptibles de liquar-se.

d) Es prohibeix l'evacuació de residus sòlids per la xarxa de clavegueram, ni que s'hagin triturat prèviament.

e) Es prohibeix la instal·lació de cremadors domèstics, individuals o col·lectius, per a deixalles.

CAPÍTOL III.- RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS INDUSTRIALS I DE RESIDUS ESPECIALS.

Article 16.- Regim jurídic i àmbit d'aplicació.

Aquest capítol regula les condicions en que s'han de dur a terme les operacions de recollida i de transport dels Serveis de gestió de residus industrials no especials d'acord amb el recollit en el Cataleg de Residus de Catalunya i DecretLegislatiu 1/2009 de 21 de juliol pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora dels Residus.

Es regularan pel que disposa aquest capítol aquelles activitats la resolució de les quals els assigna aquelles categoriesque, per a produir un volum més elevat de residus, es gestionaran amb un sistema de desconnexió parcial del serveimunicipal de deixalles.

Als efectes d'aplicació d'aquest capítol, s'entén per recollida i transport el conjunt d'operacions següents:

a) La càrrega dels residus sobre el vehicle de transport, efectuada a l'interior de l'establiment lliurador, o bé a la viapública quan es disposi d'autorització per fer-ho. La càrrega s'entendrà igualment tant si es fa per mitjà del buidat del'element contenidor en el camió, com si es procedeix a la càrrega directa del vehicle.

b) El transport de residus pròpiament dit, fins el punt de destinació autoritzat.

c) Si s'escau, les operacions corresponents al transvasament dels residus.

Tenen la condició de residus industrials tots els materials sòlids resultants d'un procés de fabricació, de transformació oN

d'utilització, de consum o de neteja el productor o el posseidor del qual el destina a l'abandonament i que tenen laV

condició de residus industrials no especials d'acord amb la classificació en el Catàleg de Residus de Catalunya.

Dimecres, 30 de novembre de 2016

Als efectes d'aquesta Ordenanca, també tenen la categoria de residus industrials els residus que, tot i ser assimilables amunicipals, per les seves condicions de presentació, volum, pes, quantitat de lliurament diari, contingut d'humitat i altrescaràcterístiques no puguin, al parer dels serveis comarcals, ser objecte dels serveis de recollida general, sectorials o dedeixalleria.

No són objecte d'aquest capítol els residus radioactius. Tenen la condició de residus especials els classificats com a talsen el Catàleg de Residus de Catalunya.

Article 17.- Condicions de transport.

1. El lliurament i el transport de residus industrials i especials es farà sempre mitjancant elements contenidors o detransport perfectament tancats, de manera que no es puguin produir abocaments ni dispersions dels matèrials o de polsa l'exterior.

2. En cas que es produeixi algun dels incidents als quals es refereix el paràgraf anterior, els responsables tenenl'obligació de netejar l'espai que hagi resultat afectat, sens perjudici de les responsabilitats civils, administratives i penalsen que hagi pogut incórrer.

Article 18.- Càrrega dels residus.

1. La càrrega dels residus industrials i especials sobre el vehicle de transport s'ha de fer a l'interior de l'establimentlliurador. Només en casos de manifesta impossibilitat podra efectuar-se a la via pública, previa autorització del'Administració municipal.

2. No es permet la permanència de residus industrials ni especials a la via pública a l'espera del vehicle de recollida. Elslliuradors estan obligats a custodiar-los fins el moment que s'hagi produit la recollida, a l'interior de les sevesdependències.

3. No es permet el lliurament de residus pel seu transport fora dels elements contenidors o en elements contenidors no homologats pels serveis tècnics de l'Ajuntament.

4. Tots els elements contenidors de residus industrials han de disposar d'un element identificador homologat pel ConsellComarcal del Berguedà.

5. Un cop buidats, els elements contenidors dels residus industrials s'han de retirar immediatament de la via pública.

Article 19.- Obligacions.

Els productors, posseidors i gestors autoritzats que produeixin, manipulin o transportin residus industrials o especialsestan obligats a facilitar a l'Administració comarcal tota la informacio que se'ls demani sobre l'origen, naturalesa,composició, caràcterístiques, quantitat, forma d'evacuacio, sistemes de pretractament i tractament definitiu, i destinaciofinal dels seus residus, com també a facilitar les actuacions d'inspecció, vigilància i control que els serveis comarcalsconsiderin pertinents.

Article 20.- Excepcionalitat del servei municipal de recollida i transport de residus industrials.

1. Només en els casos que específicament determini l'Administració comarcal, la recollida i el transport dels residusindustrials podrà ser duta a terme pels propis serveis comarcals ja sigui directament o per mitja de formes de gestióindirecta.

2. En qualsevol cas, el servei comarcal de recollida i transport de residus industrials i residus especials no és un serveicomarcal de prestació obligatòria.

Article 21.- Tractament previ.

1. El Consell Comarcal pot exigir que per a la prestació del servei comarcal de recollida i transport de residus industrialsi especials, els productors i posseidors n'efectuin un tractament previ adequat.

2. En tot cas, els serveis comarcals no acceptaran els residus industrials o especials que per la seva naturalesa, forma oV

quantitat no puguin ser recollits amb els mitjans ordinaris de que disposa l'Administració comarcal.

Dimecres, 30 de novembre de 2016

3. En el supòsit del paràgraf anterior, el productor o el posseidor dels residus ha de comunicar al Consell Comarcal lanecessitat d'evacuar els seus residus a fi que els serveis comarcals determinin la forma més adient de recollida itransport o, en tot cas adrecin l'interessat a la Junta de Residus de Catalunya.

Article 22.- Taxes.

Per la prestació del servei comarcal de recollida i transport de residus industrials i especials, els usuaris han d'abonar lataxa que fixi la corresponent Ordenanca fiscal.

Article 23.- Subjecció a llicència.

1. La recollida i transport de residus industrials i especials duta a terme pels particulars esta subjecta a prèvia llicènciamunicipal.

2. Els particulars que recullin i transportin residus industrials i especials també estan obligats a facilitar a l'Ajuntament la relació i les caràcterístiques dels vehicles afectats aquestes activitats.

3. Els elements de càrrega, recollida i transport de residus industrials i especials han de complir totes les condicions i requeriments que la legislació vigent exigeix per al transport i la circulació d'aquesta classe de residus.

4. Per obtenir la llicència municipal, els transportistes de residus industrials i especials han d'acreditar la seva inscripcióen el Registre de Gestors de Residus de Catalunya.

Article 24.- Responsabilitat.

Els productors i posseidors de residus industrials i especials que els lliurin a un tercer que no hagi obtingut la inscripcióen el Registre de Gestors de Residus de Catalunya, respondran solidàriament amb el transportista, de qualsevol danyque puguin causar, com també de la infracció en que hagin incorregut.

CAPÍTOL IV.- SERVEIS DE RECOLLIDA SECTORIAL DE RESIDUS.

Article 25.- Modalitats de recollides sectorials de residus.

1. Els serveis de recollida sectorial de residus són els que tenen per objecte:

a) la recollida de voluminosos.

a.1) D'origen domèstic: com mobles, estris domèstics, matalassos, somiers, trastos vells i altres materials rebutjats pelsciutadans en les seves activitats de reparació o substitució de l'equipament domèstic, amb exclusio de qualsevol menade residus d'origen comercial.

a.2) D'origen comercial: la recollida de residus voluminosos que provinguin d'activitats comercials de serveis i d'altresestabliments públics i privats, assimilables a residus municipals. En cap cas seran objecte de recollida sectorial elsresidus industrials.

b) la recollida d'animals domèstics morts de menys de 80 kg.

c) la recollida de vehicles fora d'ús.

Article 26.- La recollida de voluminosos.

1. La recollida de residus voluminosos esmentats a l'apartat a) del paragraf 1 de l'article anterior s'efectuara, en funciódel seu origen, mitjancant les modalitats que a continuacio es preveuen:

a) la recollida de residus voluminosos d'origen domèstic s'efectuarà en les modalitats següents:

a.1) Servei de recollida a domicili, de caràcter onerós si així ho preveu la corresponent Ordenanca fiscal.

a.2) Utilització per part dels ciutadans de les deixalleries municipals.

V

10

Dimecres, 30 de novembre de 2016

a.3) A la porta del domicili amb caràcter gratuït, previa notificació de sol·licitud del servei, amb la freqüència quedetermini l'Administració comarcal, i fins a un màxim de pes i volum.

b) la recollida dels residus voluminosos d'origen comercial s'efectuarà en les modalitats següents:

b.1) Servei de recollida a domicili, de caràcter onerós, previ informe dels serveis tècnics i en aplicació del que disposi lacorresponent Ordenanca fiscal.

b.2) Utilització del servei de deixalleria comarcal.

2. No és permès l'abandonament de cap mena de residus voluminosos a la via pública.

3. El servei comarcal de recollida de voluminosos no es farà càrrec de la gestió dels voluminosos produits per particularsque suposin la neteja o desembaràs de locals o cases.

Article 27.- La recollida d'animals domèstics morts.

1. La recollida de cadàvers d'animals domèstics de menys de 80kg s'efectuarà previ avís de l'interessat al ConsellComarcal.

2. El servei de recollida d'animals domèstics morts serà de caràcter onerós, d'acord amb el que estableixi lacorresponent ordenanca fiscal.

Article 28.- La recollida de vehicles fora d'ús.

1. L'Ajuntament esdevé el propietari i ha de recollir els vehicles abandonats quan es donin les següents circumstàncies:

a) Quan el vehicle, per la seva aparenca i estat, faci presumir, a judici de la Guardia Urbana, una situació d'abandonament i es compleixin els terminis de les disposicións legals establertes.

b) Quan el propietari del vehicle fora d'ús el declari residu, declaració que comportarà la renúncia de la seva propietat a favor de l'Ajuntament.

2. En tot cas, la gestió dels vehicles fora d'ús, es regirà pel que estableix el decret 217/1999, de 27 de juliol i lesdisposicions legals vigents.

CAPÍTOL V.- SERVEI DE DEIXALLERIES.

Article 29.- Objecte.

L'objectiu del present capítol és regular el funcionament i la utilització de les deixalleries, amb la finalitat de millorar lagestió i la selecció dels residus sòlids urbans de la població, tant els residus especials com els valoritzables.

Article 30.- Concepte.

1. Les deixalleries són instal·lacions de serveis públics que actuen com a centres de recepció i selecció de residusmunicipals per a la seva valorització o disposició adequada a la normativa vigent.

2. Les deixalleries són un punt de referència per orientar el ciutadà sobre la gestió mes adient que cal fer amb cadatipus de residus que es genera i contribueix a conscienciar-lo en un sentit de responsabilitat cívica i de respecte al mediambient.

3. De forma preferent les deixalleries es dediquen a aquells residus municipals dels quals no s'efectua la recollida

selectiva en la via pública i a aquells que per ser o incorporar materies o substàncies perilloses, o pel seu volum o característiques, s'han de gestionar de forma especiíica.

E

4. Les deixalleries poden consistir en instal?lacions fixes o mobils.

11

Dimecres, 30 de novembre de 2016

Article 31.- Àmbit d'aplicació.

Àmbit d'aplicació d'aquest capítol de la present ordenanca són totes les deixalleries de titularitat comarcal actuals o que es poden instal·lar en un futur a la comarca del Berguedà.

Article 32.- La gestió de les deixalleries.

La gestió de les deixalleries correspon al Consell Comarcal del Berguedà el qual pot fer-ho de orma directa o indirecta.

Article 33.- Ubicació de les deixalleries.

2. Le deixalleries fixes comarcals.

a) Les deixalleries fixes comarcals estan ubicades a Berga, Puig-reig i Guardiola de Berguedà.

b) El Consell Comarcal del Berguedà senyalitzarà correctament la ubicació concreta de les deixalleries per facilitar alsusuaris els accessos a la instal·lacio des dels diferents punts de la comarca.

3. La deixalleria comarcal mòbil.

a) La deixalleria mòbil es una instal·lació que actua com a annex a les deixalleries fixes comarcals, acostant aquesta al ciutadà.

b) La deixalleria mòbil es situarà periòdicament a tots els municipis de la comarca excepte aquells que tenen deixalleriafixa i d'acord amb les necessitats de cada zona i el seu programa de treball.

c) L'Ajuntament es posarà en contacte periòdicament amb els ciutadans del seu municipi per comunicar-los la ubicacióde la deixalleria mòbil.

Article 34.- Propietat dels residus.

Els residus recollits són propietat dels ens locals.

Article 35.- Usuaris de les deixalleries.

1. El servei de deixalleria comarcal fixa i mòbil és d'ús exclusiu dels ciutadans particulars de la Comarca del Berguedà.

2. Els titulars d'activitats econòmiques posseÍdors de residus admissibles a les deixalleries hauran de fer ús dels Serveisespecifics implantats pel Consell Comarcal si s'escau, i només portaran a la deixalleria comarcal aquells residus que nosiguin objecte de serveis específics de recollida porta a porta. Els titulars d'activitats econòmiques no són consideratscom a usuaris de les deixalleries municipals, excepte petits comerciants, previ pagament de la taxa.

Article 36.- Obligacions dels usuaris.

1. Cal respectar i complir les instruccions del personal del servei.

2. En tot moment s'han de seguir les indicacions del personal de recepció per a dirigir-se al lloc de descàrrega,respectant les senyalitzacions i el líimit de velocitat.

3. Els matèrials s'han de deixar al contenidor corresponent seguint els cartells indicadors.

4. Cal evitar que quedin restes al terra i al voltant dels contenidors. Si cau quelcom s'haurà de recollir i ficar al contenidorrespectiu.

5. Qualsevol dubte es consultarà al personal de recepció.

6. Els residus especials es lliuraran a l'encarregat de la deixalleria per tal de que els dipositi al contenidor més adient.

E

Aquests es lliuraran amb la màxima informació pel que fa a la composició i/o característiques del residu.

12

Dimecres, 30 de novembre de 2016

7. En el moment de l'entrada a la deixalleria fixa comarcal, cal omplir la fixa de control a recepció i informar del matèrialque es porta.

8. L'usuari de la deixalleria comarcal caldra que s'identifiqui prèviament.

Article 37.- Horari.

1. Les deixalleries comarcals fixes estaran obertes en l'horari que determini l'Administració segons el seu calendari.

2. Aquests horaris podran ser modificats pel Consell Comarcal tenint en compte l'estacionalitat i les hores d'afluènciadels usuaris.

Article 38.- Residus admissibles a les deixalleries.

1. Les deixalleries comarcals poden acceptar les següents classes de fraccións residuals:

1.1 Residus especials.

- Fluorescents i llums de vapor de mercuri.

- Pneumàtics.

- Bateries.

- Dissolvents.

- Pintures.

- Vernissos.

- Piles.

- Electrodomèstics amb substàncies perilloses (com els frigorífics).

- Olis vegetals.

- Olis minerals i llaunes d'envasos que n'hagin contingut.

- Runes, enderrocs i altres residus de la construcció que continguin fibrociment.

1.2 Residus municipals assimilables.

- Paper i cartró.

- Vidre.

- Plàstic.

- Ferralla i metalls.

- Fustes.

- Tèxtils.

- Resta d'electrodomèstics.

- Restes de jardineria o esporgada, trossejada o no.

- Olis cremats.

- Mobles i altres elements voluminosos en desús.

1.3 Terres, runes, enderrocs i altres residus de la construcció, inclosos entre els residus especials de l'apartat -) delparàgraf 1.1 d'aquest mateix article.

2. La llista de residus admesos podrà ser reduïda si en algun cas l'ens comarcal implanta un sistema alternatiu derecollida selectiva.

3. L'ens comarcal competent podrà ampliar la llista de residus admesos per algun dels motius següents:

a) per facilitar la correcta gestió de fraccions que no són objecte de recollida selectiva.

b) complementar la recollida selectiva que ja es realitza amb altres sistemes.

c) incrementar els ingressos de la instal·lació amb la recollida d'altres residus valoritzables.

d) aprofitar l'existència d'un recuperador proper per a un determinat material.

e) ajudar a la gestió dels residus especials als petits productors.

4. Els residus no admissibles a la deixalleria són els següents:

E

a) Materials barrejats.

b) Matèria orgànica.

13

Dimecres, 30 de novembre de 2016

c) Residus industrials.

d) Residus radioactius.

Article 39.- Caràcter dels serveis de deixalleria.

1. Amb caràcter general, la utilització de les deixalleries per part dels usuaris particulars que hi lliurin residus d'origendomèstic no estarà subjecte a cap contraprestació.

2. Ara bé, en el cas que l'usuari destini a la deixalleria residus especials d'origen no domèstic, en petites quantitats, espodrà establir que pagui el cost de la gestió, d'acord amb els preus públics establerts en la corresponent ordenancafiscal.

3. L'usuari de la deixalleria també assumirà el cost de la gestió quan destini a les deixalleries unes quantitats de residussuperiors als previstos en la corresponent categoria.

Article 40.- Disposició dels residus.

Els residus hauran de ser dipositats directament pels usuaris i de manera selectiva als contenidors específics de cadacategoria de residus, seguint les directrius determinades pel responsable del servei. En cap cas seran dipositatsdirectament sobre el sòl ni en el recinte exterior.

Article 41.- Condicions relatives al lliurament de residus.

L'encarregat de la deixalleria haurà d'informar als usuaris sobre els tipus de residus que s'admeten i la seva disposició,seguint les indicacions establertes per la Junta de Residus.

CAPÍTOL VI.- CONTENIDORS.

Article 42.- Objecte.

El present capítol d'aquesta ordenanca regula la ubicació de contenidors a la via pública i als espais propers a lamateixa, d'acord amb Decret Legislatiu 1/2009 de 21 de juliol pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora delsResidus i en aplicació del Programa de Gestió dels Residus de Catalunya.

Article 43.- Àmbit d'aplicació.

L'àmbit d'aplicació d'aquest capítol és tots els municipis de la comarca del Berguedà, segons la delegació decompetències efectuada. Podran quedar exempts de l'acompliment d'aquestes especificacions els Centres Històrics delsmunicipis, per les seves característiques urbanístiques, previ informe dels serveis tècnics de l'Ajuntament i si així hosol·licita de forma expressa l'interessat.

Article 44.- Condicions dels edificis.

1. Els edificis destinats a habitatges particulars, els locals comercials i de serveis, les indústries i altres establiments hande disposar d'un espai de dimensions suficients per a l'emmagatzematge dels residus que produeixen, així com delselements de contenció corresponents als sistemes de recollida establerts en la zona en la qual s'ubica l'edifici.

2. Els espais esmentats en els paràgrafs anteriors s'han de mantenir en les adequades condicions d'higiene i netedat, il'acumulació de deixalles s'ha d'efectuar mitjancant l'ús de contenidors tancats estancs.

Article 45.- Tipologies dels contenidors destinats a la recollida domiciliària.

1. Els contenidors destinats als serveis de recollida de deixalles poden ser de les següents tipologies:

a) Contenidors de 1100 litres de plàstic normalitzats destinats al rebuig.

b) Contenidors de 240 litres de plàstic normalitzats destinats a la matèria orgànica.

E

c) Contenidors de 2500 litres de plàstic tipus iglú destinats al paper, vidre i envasos lleugers.

14

Dimecres, 30 de novembre de 2016

d) Contenidors de 3000 litres de metall destinats al paper.

e) Contenidors de 5000 litres de metall destinats al paper i als envasos.

f) Contenidors de 9000 litres de metall destinats al paper.

g) Contenidors soterrats de 1100 litres destinats al rebuig i/o a la matèria orgànica.

2. Els contenidors soterrats seran dels models i característiques definits pel Consistori amb el vist i plau del ConsellComarcal. En tot cas, la seva tipologia haurà de permetre el seu buidatge mitjancant els sistemes utilitzats pel servei públic de recollida.

3. El Consell Comarcal podrà ampliar les tipologies de contenidors admesos en el supòsits d'innovacions en el mercat isegons les necessitats del moment.

Article 46.- Dimensions dels espais destinats a contenidors de recollida domiciliària.

Es diferencien tres tipus de zones per a la ubicació de contenidors a la via pública destinats al servei general derecollida domiciliària de residus:

a) Àrea d'aportació. Es consideren com a tal les agrupacions de tres contenidors destinats a la recollida selectiva de vidre, paper i envasos lleugers, o d'algun d'ells mentre no s'hagin desplegat la totalitat de contenidors en el municipi.

Poden estar formats per un espai entre 4,8x1,6 i 6,4x1,6, segons la tipologia de contenidors a instal·lar.

b) Excepcionalment zones de rebuig i matèria orgànica.

c) A requeriment de l'Ajuntament determinades ubicacions de contenidors podran ser soterrades, d'acord amb lestipologies de contenidors i amb els models definits pel Consell Comarcal.

Article 47.- Nombre de contenidors necessaris.

a)En tot cas, per al càlcul del nombre de contenidors a ubicar es considerara la densitat de població de la zona, de talmanera que es garanteixin els criteris i especificacions establertes en el Programa de Gestió de Residus de Catalunyaaixí com en les seves revisions i actualitzacions.

b) Per a noves activitats comercials, industrials o de serveis s'ubicaran els contenidors que determini la respectivaresolució de la llicencia d'Activitats Classificades, la qual especificara la necessitat o no de contenidors, la seva tipologiasegons els sistemes de recollida, el seu nombre i la ubicació.

Article 48.- Situació dels contenidors.

1. La ubicació dels contenidors es preveurà en sol·licitar la preceptiva llicència d'obres i d'activitats i el seu emplaçamenti caràcteristiques figuraran en la memòria que s'adjuntarà a la documentació a presentar.

2. Excepcionalment, i així constarà en la llicència, es podrà autoritzar la seva ubicació a la vorera, en els casos en quees consideri com a sol·lució més adient. Els costos d'adequació de la vorera aniran a càrrec del sol·licitant. Elscontenidors autoritzats per estar a la via pública no podran estar tancats ni ser d'ús exclusiu per part de la propietat.

3. Quan es tracti d'edificació residencial es preveurà la ubicació dels contenidors en un espai de domini privat, dedimensions suficients per a permetre la maniobra dels contenidors i que, un cop instal·lats, no envaeixin la vorera isegons normativa vigent.

4. En tot cas, en les edificacions residencials la ubicació dels contenidors ha de ser aquell que permeti un més fàcilaccés.

5. Quan es tracti d'edificació d'activitats comercials, industrials o de serveis, els contenidors particulars hauran d'ubicar:

se sempre a l'interior del recinte de l'establiment, a excepció d'aquelles autoritzades prèviament per l'Ajuntament queN

s'ubicaran a la via pública.

V

6. Els contenidors a instal·lar hauran de ser homologats pels serveis tècnics de l'Ajuntament.

15

Dimecres, 30 de novembre de 2016

7. Els contenidors de propietat particular podran portar escrit amb lletra rotulada el nom o anagrama de l'empresa.

D'acord amb l'article 14 d'aquesta ordenanca s'hauran de presentar els residus a la via pública per a la seva retirada igestió per part dels serveis comarcals.

Article 49.- Neteja dels contenidors.

1. La neteja dels contenidors particulars anirà a càrrec dels propietaris.

2. La neteja dels contenidors particulars autoritzats per ubicar-se a la via pública anirà a càrrec de la concessionària, acanvi de l'ús públic que d'ells se'n pugui generar.

Article 50.- Condicions sanitàries per l'emmagatzematge dels residus orgànics en els establiments.

1. Els establiments comercials alimentaris, hotels, restaurants i bars que generin residus orgànics de forma regular i quela seva resolució d'activitat obliga a disposar de contenidor, han de disposar d'un espai tancat, amb comunicacio directai immediata amb la via pública, destinat exclusivament al dipòsit d'aquests residus. Si aquest espai te comunicaciódirecta amb la sala de vendes o de servei públic, l'accés hauàa de realitzar-se de manera indirecta, a través d'unvestíbul de separació amb doble porta.

2. En la gestió d'aquests residus cal observar les següents normes:

a) Les deixalles s'han de dipositar en dispositius estancs o recipients higiènics i inalterables, de fàcil neteja i desinfecció,i amb tapa de tancament ajustada que es mantindrà tancada per tal d'evitar males olors.

b) Els contenidors han de romandre en una zona freda, fora de l'acció directa de la llum del sol, a fi que la temperaturano alteri la matèria orgànica emmagatzemada.

c) El titular de l'establiment ha de vetllar perque l'espai on s'ubiquen els contenidors de residus orgànics no esdevingui un focus de contaminació ambiental de cap tipus.

d) Cal garantir una neteja i desinfecció periòdiques de la zona on hi ha els contenidors, establint mesures d'autocontrolper part de l'establiment responsable.

e) Cal ordenar el sistema de dipòsit de tal forma que les deixalles no romanguin de forma permanent al terra i siguinfocus de plagues d'insectes i rosegadors.

f) Cal ordenar un horari regular per a l'evacuacio de les deixalles.

Article 51.- Consideracions sanitàries del lliurament dels residus a la via pública.

1. Els titulars dels establiments comercials alimentaris han de posar els mitjans que calguin per tal que l'operaciód'evacuació dels residus organics dels contenidors situats, a aquest efecte, a la via pública, es realitzi de manera que noquedin restes de matèria orgànica ni de liquids que puguin causar molèsties i ser focus d'infeccions o plagues d'insectesi rosegadors.

2. Sens perjudici del que preveu aquesta Ordenanca, és responsabilitat dels titulars dels establimentscomercialsalimentaris vetllar perque els contenidors de residus orgànics es dipositin a la via pública d'acord amb l'horaride recollida municipal establert en aquesta Ordenanca.

CAPÍTOL VII.- INFRACCIONS I SANCIONS.

Article 52.- Infraccions.

En matèria de gestió de residus són infraccions les tipificades al Decret Legislatiu 1/2009 de 21 de juliol pel qual s'aprova el Text Refós de la llei reguladora dels Residus i de les disposicións amb rang de Llei que substitueixin o

modifiquin les anteriors, a mes de les infraccións que es tipifiquen en els següents apartats.

16

Dimecres, 30 de novembre de 2016

Article 53.

Infraccions molt greus.

Són infraccions molt greus les següents:

a) L'exercici d'activitats sense obtencio de llicencia, autorització, permis, concessio o declaracio d'impacte ambiental, oincomplint les condicions imposades, si fos determinant de danys o perjudicis reals al medi ambient.

b) Les accions i les omissions següents, si per les circumstancies que hi concorren generen danys reals o potencialsmolt greus per a la salut humana o el medi ambient:

1. La producció i la gestió de residus industrials especials sense disposar de les autoritzacions preceptives o vulnerant-

ne les condicions.

2. L'abandonament o la gestió no autoritzada dels residus sanitaris següents: els específics o de risc, els citostàtics, elsolis minerals i sintètics, els residus amb metalls i els residus de laboratoris.

3. L'abandonament o la gestió no autoritzada de residus agropecuaris especials, com són els plaguicides i altresproductes fitosanitaris i zoosanitaris.

c) L'incompliment de programes de prevenció o de restauració de les conseqüències que l'activitat comporta per al mediambient.

d) El tràfic o la comercialització de residus industrials especials fets per persones no autoritzades.

e) L'abandonament, l'abocament o la constitució de dipòsits, no autoritzats, de residus industrials especials.

f) La recollida i el transport de residus industrials especials, amb incompliment de les prescripcions legals oreglamentàries.

g) La vulneració de mesures cautelars o urgents adoptades per l'Administració per tal d'evitar danys o perjudicis, fins itot presumptes, per al medi ambient.

h) L'ocultació o l'alteració maliciosa de dades aportades als expedients administratius per a l'obtenció de llicències,autoritzacións, permisos o concessions.

i) La reincidència en infraccions greus.

Article 54.

Infraccions greus.

Són infraccions greus les següents:

a) L'exercici d'activitats de produccio i de gestió de residus sense obtenció de llicencies, autoritzacions, permisos oconcessions o incomplint les condicions imposades, si no hagues determinat dany o perjudici per al medi ambient, i nofos qualificat d'infracció molt greu.

b) L'omissió de constituir fiances o garanties de qualsevol classe prèviament a l'exercici d'activitats que afecten el mediambient, en la quantia i forma legals o reglamentàries exigides en cada cas.

c) L'incompliment d'obligacions documentals, com llibres de registre, declaracions, certificacions o similars de caràcterpreceptiu.

d) L'obstrucció de l'activitat de control o inspectora de l'Administració.

e) L'abandonament de residus i deixalles de qualsevol naturalesa i la constitució de dipòsits de residus no legalitzats.

17

Dimecres, 30 de novembre de 2016

f) La gestió dels residus sanitaris, tant en les operacions intercentre com extracentre sanitari, incomplint les condicionsestablertes en les llicències i les autoritzacións sense l'aplicació de les mesures necessàries d'asèpsia, innocuitatiseguretat.

g) La negativa o el retardament en la instal·lació de mesures correctores de control o de seguretat establertes en cadacas.

h) La posada en funcionament d'aparells, instruments mecànics o vehicles precintats per raó d'incompliment de lesdeterminacions sobre gestió dels residus.

i) L'incompliment de les condicions imposades per les autoritzacions, les llicències o els permisos per a l'exercicid'activitats a les explotacions ramaderes respecte a la gestió dels animals morts i els excrements sòlids i íiquids.

j) La reincidència en faltes lleus.

Article 55.

Infraccions lleus.

Són infraccions lleus les següents:

a) Qualsevol accio o omissio que infringeixi disposicions contingudes en les normes sectorials de rang legal i no resultintipificades d'infraccions molt greus o greus en aquesta Llei o en les de caràcter sectorial.

b) L'abandonament fet per persones particulars d'objectes, residus o altres deixalles fora dels llocs autoritzats.

c) La demora no justificada en l'aportació d'informes o documents, en general, sol·licitats per l'Administració en la tascade control d'activitats.

Article 56.

Classes de sancions.

Les sancions a imposar són les següents:

a) Multa.

b) Suspensió temporal d'activitat, total o parcial, i de la llicència o títol que autoritza, si escau, l'activitat, ja sigui deproducció o de gestió de residus.

c) Suspensio definitiva d'activitat, total o parcial, i revocació, en els mateixos termes, de la llicència o títol autoritzador, iinhabilitació professional temporal com a gestor o gestora de residus.

d) Clausura temporal o definitiva, total o parcial, del local, l'establiment o la indústria en que s'exerceix l'activitat deproducció o de gestió.

e) Precintat d'aparells, vehicles o altres mitjans mecànics, temporal o definitiu.

Article 57.

Multes.

La multa, que s'ha d'imposar en qualsevol cas, pot portar aparellada qualsevol de les altres sancions que s'apliquen, enla mesura en que condicionen l'exercici de l'activitat, sempre que es tracti d'infraccions molt greus.

Article 58.

Quantia de les multes.

E

La quantia de la multa es, com a mínim, de 120 EUR, i, com a màxim, d'1.200.000 EUR.

18

Dimecres, 30 de novembre de 2016

Article 59.

Graus de la multa.

La multa a imposar té tres graus, que es corresponen, respectivament, amb les infraccions lleus, greus i molt greus,segons els límits següents:

a) Infraccions lleus, fins a 60.000 EUR.

b) Infraccions greus, fins a 600.000 EUR.

c) Infraccins molt greus, fins a 1.200.000 EUR.

Article 60.

Procediment sanciónador.

En els supòsits sancionables descrits en aquesta Ordenanca com a infracció lleu (sanció de fins a 6000 EUR), elConsell Comarcal, previa delegació de l'Ajuntament afectat tramitarà el corresponent expedient sanciónador. Un copdictada la proposta de Resolució del mateix per part de l'instructor, es derivarà a l'alcalde de l'Ajuntament per tal queimposi la sanció.

Per infraccions greus o molt greus, amb sanció de mes de 6.000 EUR, es traslladarà l'expedient a l'autoritat competent.

Article 61.

Competència sancionadora.

1. El límit de la potestat sancionadora per a infraccions molt greus és el següent:

Els alcaldes o les alcaldesses de municipis de menys de 50.000 habitants, fins a 6.000 EUR.

Els alcaldes o les alcaldesses de municipis de més de 50.000 habitants i el director o la directora de l'Agència de Residus de Catalunya, fins a 60.000 EUR.

El president o la presidenta de l'Agència de Residus de Catalunya, fins a 300.500 EUR.

El Govern de la Generalitat, fins a 1.200.000 EUR.

2. Els límits de la potestat sancionadora dels òrgans a què es refereix l'apartat 1 per a infraccions greus i lleus són, respectivament, el 50% i el 5% de les quanties establertes per a les infraccions molt greus.

3. La determinació dels òrgans competents per imposar sancions per infracció de les normes de gestió dels residussanitaris dins els centres sanitaris és la que consta en la normativa específica reguladora d'aquests residus.

DISPOSICIÓ FINAL.

Aquesta Ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en Butlletí Oficial de la Província. Sant Jaume de Frontanyà, 16 de novembre de 2016

L'alcalde, Rubén Lladós i Gómez

19