Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del pressupost general per al 2017
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària realitzada el dia 28 de novembre de 2016, aprovà inicialment, per majoriaabsoluta, el pressupost general per a 2017, les seves bases d'execució i la relació de llocs de treball que es proposaintegrin la plantilla municipal.

L'expedient de referència restarà exposat al públic a la intervenció municipal perquè durant un termini de quinze dies,comptat a partir del següent al de l'última publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el DiariOficial de la Generalitat de Catalunya, els interessats puguin presentar les reclamacions i els suggeriments que estiminoportuns.

En cas que no se'n presentés cap, s'entendrà elevat a definitiu l'acord d'aprovació inicial.

Sant Iscle de Vallalta, 29 de novembre de 2016

L'alcalde, Eduard Turon i Mainat