Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 4/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta

ANUNCI

El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de data 28 de novembre de 2016, ha aprovat inicialment, perunanimitat, l'expedient de modificació de crèdits núm. 4/2016, dintre del pressupost vigent, d'acord amb el que disposenels arts. 150 i 158 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, Reial Decret Legislatiu 2/2004, s'exposaal públic per un termini de quinze dies als efectes d'examen i reclamacions, si s'escau, per part dels interessats;considerant-se definitivament aprovat sense necessitat d'adoptar un nou acord en el supòsit de que no se'n presentin.

Sant Iscle de Vallalta, 29 de novembre de 2016

L'alcalde, Eduard Turon i Mainat