Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 8/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues

EDICTE

Ha estat aprovat l'expedient de modificació de crèdit 8/2016, dins del pressupost ordinari vigent, mitjançantTransferència de Crèdits entre aplicacions de la mateixa Àrea de Despesa, i s'exposa al públic, a la secretaria del'Ajuntament, durant un termini de 15 dies hàbils, durant el qual s'admetran reclamacions davant d'aquesta corporació.

En el supòsit que no es presentin reclamacions, l'acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat de cap més acord. Sant Cugat Sesgarrigues, 9 de novembre de 2016

L'alcaldessa, Montserrat Albet Noya