Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Convocatòria per a la concessió d'ajuts socials per al material del Programa de formació i inserció, PTT, curs 2016-2017
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Celoni

ANUNCI de convocatòria per a la concessió d'ajuts socials per al material del Programa de formació i inserció, PTT,curs 2016-2017

BDNS (Identif.): 323604.

CONVOCATÒRIA D'AJUTS PER AL PAGAMENT DE LES QUOTES DEL MATERIAL DEL "PROGRAMA DEFORMACIÓ I INSERCIÓ, PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL PER EL CURS 2016-2017".

De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b y 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General deSubvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la mateixa es pot consultar a la Base de DatosNacional de Subvenciones http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans.

Primer.- Beneficiaris.

Les persones físiques que s'inscriuen al curs del "Programa de Formació i inserció, Pla de Transició al treball".

Segona.- Finalitat.

Reduir l'import del material del curs.

Tercer.- Bases reguladores.

Bases reguladores per la concessió d'ajuts socials de Sant Celoni para l'any 2016, publicades al Butlletí Oficial de laProvíncia del 25 de febrer de 2016.

Quart.- Import.

L'ajut màxim anual serà del 100% de la quota del material establert.

Cinquè.- Termini de presentació de sol·licituds.

Material Programa de Formació i inserció, Pla de transició al treball.

De l'1 de setembre al 30 de novembre.

Sant Celoni, 8 de novembre de 2016

L'alcalde, Francesc Deulofeu Fontanillas

ANUNCIO de convocatoria de ayudas para el pago de las cuotas de material del Programa de formación y inserción, PTT, curso 2016-2017

BDNS (Identif.): 323604.

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA HACER FRENTE AL PAGO DEL MATERIAL DEL "PROGRAMA DEFORMACIÓN E INSERCIÓN, PLAN DE TRANSICIÓN AL TRABAJO PARA EL CURSO 2016-2017".

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17de noviembre, General de

Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de DatosNacional de Subvenciones http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans.

Primero.- Beneficiarios.

Las personas físicas que se inscriban al curso del "Programa de Formación e inserción, Plan de Transición al trabajo".

Dimecres, 30 de novembre de 2016

Segunda.- Finalidad.

Reducir el importe del material del curso.

Tercero.- Bases reguladoras.

Bases reguladoras para la concesión de ayudas sociales de Sant Celoni para el año 2016, publicadas en el Boletín Oficial de Provincia del 25 de febrero de 2016.

Cuarto.- Importe.

La ayuda máxima anual será del 100% de la cuota del material establecido.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

Material Programa de Formación e inserción, Plan de transición al trabajo.

Del 1 de septiembre al 30 de noviembre.

Sant Celoni, 8 de noviembre de 2016

El alcalde, Francesc Deulofeu Fontanillas