Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del 7è expedient de modificació del pressupost corresponent a l'exercici 2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

EDICTE

El Ple de l'Ajuntament en la sessió que tingué lloc el proppassat dia 17 de novembre de 2016, d'acord amb l'article 47.1de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, va aprovar inicialment el 7è expedient de modificació delpressupost de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat corresponent a l'exercici 2016.

De conformitat amb el que preveu l'article 169.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així coml'article 20 del RD 500/90, de 20 d'abril, l'esmentat expedient de modificació del pressupost queda exposat al públicdurant el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la publicació d'aquest anunci, durant el qual els interessatspodran examinar-los i presentar-hi les reclamacions que estimin adients davant el Ple.

Tenen la condició de part interessada:

a) Els habitants en el territori municipal.

b) Els que resultin afectats directament, encara que no habitin al territori municipal.

c) Els col·legis oficials, cambres oficials, sindicats, associacions i altres entitats legalment constituïdes per vetllar pelsinteressos professionals, econòmics o veïnals, quan actuïn en defensa dels que li són propis.

Causes de reclamació.

- Les previstes a l'article 22.2 de l'esmentat RD 500/90.

Es consideraran aprovats definitivament els expedients de modificació del pressupost de 2016, un cop finalitzat elperíode d'exposició al públic, si no s'han presentat reclamacions d'acord amb el que disposa l'esmentada legislació.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Sant Boi de Llobregat, 18 de novembre de 2016

El tinent d'alcalde de Governança i Qualitat Democràtica, Juan Antonio Tamayo Fernández