Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de l'Ordenança de creació del fitxer automatitzat XALOC
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

ANUNCI

M103/U234/2016/000001.

El Ple de l'Ajuntament en la sessió que tingué lloc el proppassat dia 17 de novembre de 2016 va aprovar inicialment l'Ordenança de creació del fitxer automatitzat XALOC de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, així com, incorporar enaquest nou fitxer la informació de les persones usuàries de l'OTL de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat; els quals sesotmeten a informació pública pel termini de trenta dies a comptar a partir de l'endemà de l'última de les publicacionsd'aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis municipal a fi que s'hi puguin presentar al·legacions.Es consideraran aprovats definitivament si no s'hi formulen al·legacions ni reclamacions durant el termini d'informaciópública.

Sant Boi de Llobregat, 18 de novembre de 2016

El tinent d'alcalde de Governança i Qualitat Democràtica, Juan Antonio Tamayo Fernández