Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del Pla local de joventut 2016-2020
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

ANUNCI

M271/U224/2016/001.

El Ple de l'Ajuntament en la sessió que tingué lloc el proppassat dia 17 de novembre de 2016 va aprovar inicialment el Pla Local de Joventut 2016-2020; el qual se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils a comptar a partirde l'endemà de l'última de les publicacions d'aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis municipalals efectes de la presentació de les al·legacions i suggeriments que es considerin convenients. Es considerarà aprovatdefinitivament aprovat si durant el tràmit d'exposició pública no s'hi presenta cap al·legació o suggeriment.

Sant Boi de Llobregat, 18 de novembre de 2016

El tinent d'alcalde de Governança i Qualitat Democràtica, Juan Antonio Tamayo Fernández