Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva del Projecte complementari del de reforma del centre Respir de l'edifici Serradell i Trabal. Recinte Mundet
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Diputació de Barcelona

Dimarts, 29 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Diputació de Barcelona. Subdirecció d'Edificació

ANUNCI

En compliment del que disposa l'article 38.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pelDecret 179/1995, de 13 de juny, es fa saber que, durant el termini d'informació pública, el qual s'inicià el 21 d'octubre de2016 i finalitzà el 18 de novembre de 2016, no s'han presentat reclamacions i, en conseqüència, ha esdevingut aprovatdefinitivament el projecte que s'esmenta a continuació:

"Projecte complementari del de reforma del centre Respir de l'edifici Serradell i Trabal. Recinte Mundet" (P14MD1472)exp. 2014/3505, amb un pressupost de 80.234,53 EUR, IVA exclòs."

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davantel Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la sevapublicació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en eltermini d'un mes a comptar des del dia següent al de la seva publicació.

Barcelona, 21 de novembre de 2016

La secretària delegada, Júlia Fajardo Garcia