Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Formalització de la subscripció de llicències MICROSOFT, sota la modalitat Enterprise Agreement Subscription, per a la Diputació de Barcelona i l'Organisme de Gestió Tributària
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Diputació de Barcelona

Dimarts, 29 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Diputació de Barcelona. Servei de Contractació

ANUNCI de formalització

De conformitat amb el que disposa l'art. 154 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel RDL3/2011, de 14 de novembre, s'anuncia la formalització del contracte següent:

1.- Entitat adjudicadora.

a) Organisme: Diputació de Barcelona/Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius.

b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació.

c) Núm. d'expedient: 2016/0002579.

d) Adreça d'Internet del perfil de contractant: https://seuelectronica.diba.cat/perfilcontractant/default.asp.

2.- Objecte del contracte.

a) Tipus de contracte: Subministraments.

b) Descripció de l'objecte: Subscripció de llicències MICROSOFT, sota la modalitat "Enterprise Agreement Subscription",per a la Diputació de Barcelona i l'Organisme de Gestió Tributària.

c) Lots: No.

d) CPV(Referència de nomenclatura): 48000000-8.

e) Acord marc: No.

f) Sistema dinàmic d'adquisició: No.

g) Mitjà i data de publicació de l'anunci de licitació:

P.C. de data: 20 de maig de 2016.

BOP de data: 20 de maig de 2016.

BOE de data: 23 de maig de 2016.

D.O.U.E. de data: 21 de maig de 2016.

3.- Tramitació de l'expedient i procediment d'adjudicació.

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Obert amb un únic criteri.

c) Susceptible de recurs especial: Sí.

4.- Pressupost total màxim de licitació.

a) Import net: 1.393.357,52 EUR triennal (Formulat en termes de preus unitaris).

b) IVA (21%): 292.605,08 EUR.

c) Import total: 1.685.962,60 EUR.

5.- Adjudicació.

a) Data: 8 de setembre de 2016.

b) Contractista: INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, SA.

c) Import d'adjudicació: 1.393.357,52 EUR triennal (Formulat en termes de preus unitaris).

d) IVA (21%): 292.605,08 EUR.

e) Import total: 1.685.962,60 EUR.

f) Mitjà i data de publicació de l'anunci d'adjudicació: P.C. de data:12 de setembre de 2016.

6.- Data de formalització 30 de setembre de 2016.

Barcelona, 3 de novembre de 2016

La secretària delegada, Anna Majó Capilla