Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Consorcis

Dimarts, 29 de novembre de 2016

ALTRES ENTITATS

Consorci Institut d'Infància i Món Urbà

ANUNCI

El Consell de Govern de l'Institut d'Infància i Món Urbà en sessió celebrada en data 26 d'octubre de 2016, ha acordat

MANIFESTAR, amb posterioritat a l'exercici de separació del Consorci per part de la UOC, la voluntat de continuïtat alConsorci per part dels organismes presents.

APROVAR INICIALMENT, i en el supòsit que no es presentin reclamacions ni al·legacions, definitivament, la modificaciódels Estatuts del Consorci d'Infància i Món Urbà de l'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb la redacció donada en eldocument que s'adjunta; així com la seva nova denominació de "Institut Infància i Adolescència de Barcelona, C".

SOTMETRE'L al tràmit d'informació pública per un termini de trenta dies d'acord amb allò que disposa l'article 160.1 delDecret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament dels Ens Locals, enrelació amb l'article 313.3 d'aquest mateix Reglament als efectes de formular, si s'escau, les al·legacions i les esmenescorresponents.

NOTIFICAR el present acord a tots els membres associats tot conferint-los un termini d'un mes comptador des de larecepció de la notificació perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el benentès que sino se'n presentessin, es donaria per aprovat definitivament l'acord un cop transcorregut el dit termini.

Aquest acord, juntament amb la resta de documentació que integra l'expedient romandrà exposat al públic per un terminide trenta (30) dies a la seu del Consorci, situat al Passeig de la Vall d'Hebron 171, Campus Mundet (UB), Edifici delTeatre, 08035, així com a la web de l'Institut (www.institutinfancia.cat).

Barcelona, 15 de novembre de 2016

El secretari delegat del Consorci, p. d. 9 de febrer de 2015, Ramon Torrents Munt