Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del pressupost per a l'any 2017
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Consorcis

Dimarts, 29 de novembre de 2016

ALTRES ENTITATS

Consorci Institut d'Infància i Món Urbà

ANUNCI

El Consell de Govern de l'Institut d'Infància i Món Urbà en sessió celebrada en data 13 d'octubre de 2016, ha acordat:

APROVAR el Pressupost del Consorci Institut d'Infància i Món Urbà per a l'any 2017 per un import total 333.558,04EUR, les seves Bases d'Execució i la plantilla de personal del Consorci.

TRAMETRE el pressupost i aquest acord a l'Ajuntament de Barcelona als efectes previstos a l'article 122.4 de la Llei40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Segons preceptua l'article 169.1 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de laLlei Reguladora de les Hisendes Locals (en endavant, TRLHL), aquest pressupost s'exposa al públic, per un termini dequinze dies hàbils, i es tindrà per definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no s'haguessin presentatreclamacions en contra.

Aquest acord, juntament amb la resta de documentació que integra l'expedient, romandrà exposat al públic, per untermini de quinze dies hàbils, a la seu del Consorci, situat al Passeig de la Vall d'Hebron, 171, Campus Mundet (UB), edifici del Teatre 08035 Barcelona.

Barcelona, 15 de novembre de 2016

El secretari delegat del Consorci, p. d. 9 de febrer de 2015, Ramon Torrents Munt