Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació de modificació de la plantilla per a l'any 2017
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Consorcis

Dimarts, 29 de novembre de 2016

ALTRES ENTITATS

Consorci Institut d'Infància i Món Urbà

ANUNCI

El Consell de Govern de l'Institut d'Infància i Món Urbà en sessió celebrada en data 13 d'octubre de 2016, ha acordat:

APROVAR la modificació de la plantilla del personal del Consorci, amb l'amortització d'una plaça d'auxiliar administratiu ila creació d'una plaça de cap de coneixement per fer funcions singulars com a tècnic superior en sociologia. En l'annexa aquesta proposta s'adjunta la plantilla després d'aquesta modificació.

PUBLICAR la plantilla als efectes de publicitat i informació determinats per l'article 283.4 de text refós de la Lleimunicipal i de règim local de Catalunya.

FUNCIONS GRAU SITUACIÓ TIPUS DE CONTRACTE RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL

Direcció ? Gerència A1 Ocupada Personal laboral 50.000 EUR

Cap de projectes A1 Ocupada Personal laboral 38.000 EUR

Cap de coneixement A1 Vacant Personal laboral 39.000 EUR

Barcelona, 15 de novembre de 2016

El secretari delegat del Consorci, p. d. 9 de febrer de 2015, Ramon Torrents Munt