Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del pressupost general per al 2017
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Consorcis

Dimarts, 29 de novembre de 2016

ALTRES ENTITATS

Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs

ANUNCI

El Consell General del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs, en sessió de data 25 d'octubre de 2016, va prendre elssegüents:

ACORDS:

"PRIMER.- APROVAR inicialment el Pressupost General del Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs pera l'exercici 2017 segons el següent desglossament per capítols:

PRESSUPOST DEL CCIDB. EXERCICI 2017.

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA.

Dimarts, 29 de novembre de 2016

A) CLASSIFICACIÓ PER ÀREA DE DESPESA:

ÀREA DE

DENOMINACIÓ

IMPORT

DESPESA

Producció de Béns Públics de Caràcter Preferent

91.899 ?

Actuacions de Caràcter General

489.605 ?

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

581.504 ?

SEGON.- APROVAR les Bases d'Execució del Pressupost General per al 2017, les quals s'adjunten a l'expedient.

TERCER.- APROVAR la plantilla pressupostària del Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs per al 2017,comprensiva de tots els llocs de treball segons disposa l'article 90.1 de la Llei 7/85.

QUART.- EXPOSAR al públic, en un termini de quinze dies hàbils, els Pressupostos aprovats, segons disposa l'article169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. Transcorregut el termini per a presentar reclamacions, si nohaguessin estat presentades aquestes, es considerarà elevat a definitiu el present acord sense necessitat d'adoptar unaltre nou acord.

CINQUÈ.-TRAMETRE el pressupost i aquest acord a l'Ajuntament de Barcelona als efectes del que disposa l'article122.4 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim Jurídic del Sector Públic.

SISÈ.- REMETRE còpia del Pressupost aprovat i de la plantilla a la Generalitat de Catalunya i a l'Administració del'Estat, segons disposa l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l'article 127 del R.D. Legislatiu781/86.

SETÈ.- PUBLICAR, una vegada elevat a definitiu el present acord, íntegrament en el BOP, el resum del Pressupostaprovat, per capítols, i la plantilla pressupostària, així com en el Butlletí d'Informació Municipal, de conformitat amb elque disposa l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març."

Sant Adrià de Besòs, 26 d'octubre de 2016

La secretària del Consorci (p. d. 04/02/2009), Natàlia Amorós i Bosch