Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2017
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Consorcis

Dimarts, 29 de novembre de 2016

ALTRES ENTITATS

Consorci del Besòs

ANUNCI

La Junta de Direcció del Consorci del Besòs, en sessió de data 4 de novembre de 2016, va prendre els següents:

ACORDS.

PRIMER.- APROVAR inicialment el Pressupost General del Consorci del Besòs per al 2017 segons el següentdesglossament per capítols:

PRESSUPOST DEL CONSORCI DEL BESÒS. EXERCICI 2017.

A) CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA.

ESTAT D'INGRESSOS

Capítol 1

0,00 EUR

Capítol 2

0,00 EUR

Capítol 3

44.504,00 EUR

Capítol 4 1.635.288,00 EUR

Capítol 5

587.327,00 EUR

Total Operacions Corrents

2.267.119,00 EUR

Capítol 6

0,00 EUR

Capítol 7

6,00 EUR

Capítol 8

10.000,00 EUR

Capítol 9

0,00 EUR

Total Operacions de capital

10.006,00 EUR

TOTAL 2.277.125,00 EUR

ESTAT DE DESPESES

Capítol 1

689.607,00 EUR

Capítol 2

1.201.466,00 EUR

Capítol 3

3,00 EUR

Capítol 4

260.030,00 EUR

Total Operacions Corrents

2.151.106,00 EUR

Capítol 6

116.016,00 EUR

Capítol 7

2,00 EUR

Capítol 8

10.000,00 EUR

Capítol 9

1,00 EUR

Total Operacions de capital

126.019,00 EUR

TOTAL 2.277.125,00 EUR

B) CLASSIFICACIÓ PER ÀREA DE DESPESA:

ÀREA DE DESPESA

DENOMINACIÓ

IMPORT

Serveis públics bàsics

1.026.818,00 EUR

Producció de béns públics de caràcter preferent

2,00 EUR

Actuacions de caràcter econòmic

1,00 EUR

Actuacions de caràcter general

1.250.304,00 EUR

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

2.277.125,00 EUR

SEGON.- APROVAR les Bases d'Execució del Pressupost General per al 2017, les quals s'adjunten a l'expedient.

TERCER.- APROVAR la plantilla pressupostària del Consorci del Besòs per al 2017, comprensiva de tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal d'alta direcció, segons disposa l'article 90.1 de la Llei 7/85 iN

aprovar les retribucions del personal del Consorci del Besòs, segons es detalla en l'expedient pressupostari.

V

Dimarts, 29 de novembre de 2016

QUART.- APROVAR les indemnitzacions indicades en document adjunt al present acord per als funcionaris del'Ajuntament de Barcelona que exerceixin les funcions de secretari o interventor del Consorci del Besòs, d'acord amb elprocediment previst a l'article 10.2 dels Estatuts.

CINQUÈ.- EXPOSAR al públic, per un termini de quinze dies hàbils, els Pressupostos aprovats, segons disposa l'article169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. Transcorregut el termini per a presentar reclamacions, si nohaguessin estat presentades aquestes, es considerarà elevat a definitiu el present acord sense necessitat d'adoptar unaltre nou acord.

SISÈ.-TRAMETRE el pressupost i aquest acord a l'Ajuntament de Barcelona als efectes del que disposa l'article 122.4de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim Jurídic del Sector Públic.

SETÈ.- REMETRE còpia del Pressupost aprovat i de la plantilla a la Generalitat de Catalunya i a l'Administració del'Estat, segons disposa l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l'article 127 del R.D. Legislatiu781/86.

VUITÈ.- PUBLICAR una vegada elevat a definitiu el present acord, íntegrament en el BOP, el resum del Pressupostaprovat, per capítols, i la plantilla pressupostària, així com en el Butlletí d'Informació Municipal, de conformitat amb elque disposa l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Sant Adrià de Besòs, 7 de novembre de 2016

El secretari, Manuel Odón Mallo Gómez