Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del projecte d'obres ordinàries d'ampliació del local entitats recinte Moncanut
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimarts, 29 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Celoni

ANUNCI de l'Ajuntament de Sant Celoni, d'aprovació inicial de projecte d'obres

La Junta de Govern Local en sessió del dia 16.11.2016 ha aprovat inicialment el projecte d'obres ordinàries d'ampliaciódel local entitats recinte Moncanut amb un pressupost d'execució per import de 70.994,87 EUR, IVA inclòs.

El projecte i l'expedient de la seva raó romandran exposats al públic a l'àrea de Territori municipal i a la web del'Ajuntament de Sant Celoni (www.santceloni.cat) pel termini de trenta dies als efectes de que es pugui formularreclamacions i al·legacions. En cas que no es presenti cap reclamació o suggeriment durant aquest termini, l'acordinicial esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre acord.

Sant Celoni, 18 de novembre de 2016

L'alcalde, Francesc Deulofeu Fontanillas