Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del projecte d'obres ordinàries d'adequació de la part antiga del cementiri de la Batllòria
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimarts, 29 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Celoni

ANUNCI de l'Ajuntament de Sant Celoni, d'aprovació inicial de projecte d'obres

La Junta de Govern Local en sessió del dia 16.11.2016 ha aprovat inicialment el projecte d'obres ordinàries d'adequacióde la part antiga del cementiri de la Batllòria presentat per Bellavista i Illa, arquitectura i urbanisme , amb un pressupostd'execució per import de 261.224,59 EUR, IVA inclòs, amb les següents fases d'execució del projecte:

Fase 1: Reparació de cobertes i paraments exteriors amb un pressupost de 42.970,61 EUR IVA inclòs.

Fase 2: Paviments i accessibilitat amb un pressupost de 168.186,14 EUR, IVA inclòs.

Fase 3: Paraments interiors amb un pressupost de 50.067,84 EUR, IVA inclòs.

El projecte i l'expedient de la seva raó romandran exposats al públic a l'àrea de Territori municipal i a la web del'Ajuntament de Sant Celoni (www.santceloni.cat) pel termini de trenta dies als efectes de que es pugui formularreclamacions i al·legacions. En cas que no es presenti cap reclamació o suggeriment durant aquest termini, l'acordinicial esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre acord.

Sant Celoni, 18 de novembre de 2016

L'alcalde, Francesc Deulofeu Fontanillas