Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions per a la realització d'activitats i projectes en el marc de diversos àmbits
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimarts, 29 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

ANUNCI

(N666/2016/000007).

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en la sessió ordinària del dia 22 de novembre de2016, ha adoptat l'acord següent:

"Primer: Aprovar inicialment les bases reguladores de subvencions per a la realització d'activitats i projectes en el marcdels àmbits de Medi Ambient, Foment de la sostenibilitat als centres educatius, Salut Comunitària, Cooperació iSolidaritat, Joventut, Igualtat de gènere, Gent Gran, Serveis Socials, Cultura, Festa Major, Esports, Promoció del'Associacionisme de Mares i Pares d'alumnes, Persones amb diversitat funcional, Foment de l'Associacionisme Veïnal iInfància i Adolescència per a l'exercici 2017.

Segon: Sotmetre a informació pública les esmentades bases, durant un termini de 20 dies, mitjançant la publicació alBOP i al tauler d'anuncis de la Corporació.

Les bases esmentades s'entendran aprovades definitivament si no es formula cap al·legació ni reclamació durant elperíode d'informació pública.

A efectes de la comunicació de les presents bases a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, es traduiran ipublicaran en llengua castellana. En cas de dubte o discrepància entre les dues versions, l'original i vàlida seràl'aprovada en llengua catalana.

Tercer: Aprovar la convocatòria pública per a l'atorgament de subvencions per a la realització d'activitats i projectesdurant l'exercici 2017 en el marc dels programes dels àmbits esmentats anteriorment.

El termini de presentació de sol·licituds per participar-hi serà de 10 dies hàbils des de l'endemà de la publicació de laconvocatòria al BOP.

Quart: Ordenar la publicació de la convocatòria pública al BOP mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions, ial tauler d'anuncis de la Corporació.

Cinquè: Autoritzar la despesa per import de tres cents setze mil cent onze EUR (316.111 EUR), d'acord amb les basesesmentades.

Aquest acord resta sotmès a l'aprovació definitiva del pressupost municipal de 2017."

Sant Boi de Llobregat, 22 d'octubre de 2016

El tinent d'alcalde de Governança i Qualitat Democràtica, Juan Antonio Tamayo Fernández