Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació del servei d'auditoria de verificació i de sistemes i procediments vigents durant el període 2011 - 2015
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimarts, 29 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sabadell. Gabinet de l'Alcaldia

ANUNCI de licitació del contracte (procediment obert)

1. ENTITAT ADJUDICADORA.

a) Òrgan de contractació: Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sabadell.

b) Data d'aprovació de la licitació: 28 de novembre de 2016.

c) Dependència que tramita l'expedient: Intervenció.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE.

a) Descripció de l'objecte: Servei d'auditoria de verificació i de sistemes i procediments vigents durant el període 2011 ?2015.

b) Lloc d'execució: al terme municipal de Sabadell.

d) Termini d'execució: La vigència del contracte serà de tres mesos.

e) CPV: 79212000-3 Serveis d'auditoria.

3. TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT.

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Obert.

4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE I PRESSUPOST DE LICITACIÓ.

1.- El pressupost base o màxim envers al qual es presentarà oferta es fixa en 123.966,94 EUR, més l'import de26.033,06 EUR en concepte d'IVA i per tant el pressupost de licitació és de 150.000,00 EUR.

El valor estimat del contracte, fixat en els termes i amb els efectes que estableix l'article 88 del TRLCSP, és de123.966,94 EUR IVA exclòs.

5. GARANTIES.

Provisional: No n'hi ha.

Definitiva: La garantia definitiva que ha de constituir l'adjudicatari és del 5 % de l'import de la seva oferta (excloent-hil'IVA).

6. OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ.

a) Entitat: Intervenció General.

b) Adreça: Plaça Sant Roc, 14.

c) Localitat: 08201 SABADELL.

d) Telèfons: 93 745.31.07.

e) Telefax: 93 745 31 35.

f) Adreça electrònica: intervencio@ajsabadell.cat.

g) Data límit d'obtenció de documentació i informació. 2 dies hàbils abans de la data límit de presentació d'ofertes.

7. REQUISITS ESPECÍFICS.

a) Requisits mínims i mitjans acreditatius de solvència econòmica:

2

1.- Serà necessari acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica per poder dur a terme els serveis objecte decontractació.

2.- D'acord amb l'article 62.2 i 75 TRLCSP, l'acreditació de la solvència econòmica i financera, a acreditar mitjançant l'aportació de declaracions apropiades d'entitats financeres o justificants de l'existència d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals.

Dimarts, 29 de novembre de 2016

b) Requisits mínims i mitjans acreditatius de solvència tècnica:

Per acreditar la seva solvència tècnica o professional, els licitadors hauran de presentar la documentació següent:

- Acreditació de la inscripció en el ROAC (Registre Oficial d'Auditors de Comptes) de la societat d'auditoria, per aquellesempreses de nacionalitat espanyola, o certificat d'inscripció equivalent, en el supòsit d'empreses no nacionals.

- Acreditació de la inscripció en el ROAC (Registre Oficial d'Auditors de Comptes) com a exercent del Director del treballi acreditació d'haver dirigit un mínim de cinc treballs de naturalesa similar a l'objecte del contracte.

- Acreditació de la inscripció en el ROAC (Registre Oficial d'Auditors de Comptes) del cap d'equip del treball i d'haver actuat com a cap d'equip en un mínim de cinc treballs de naturalesa similar a l'objecte del contracte.

- Acreditació de que un mínim de dos integrants de l'equip disposin de titulació universitària superior, una experiènciamínima de tres anys en treballs d'auditoria i acreditació d'haver participat en un mínim de tres treballs de naturalesasimilar a l'objecte del contracte.

S'entenen que són de naturalesa similar a l'objecte del contracte els treballs executats en els darrers 5 exercicis enmatèria d'auditoria de compliment o control financer del sector públic (administracions públiques i/o empreses i entitatsde l'àmbit públic). L'acreditació d'aquesta experiència es farà mitjançant certificats de bona execució en els que hihauran de constar l'objecte, imports, dates i beneficiaris dels treballs i equip de treball que els han executat.

8. CRITERIS DE VALORACIÓ D'OFERTES.

1. Criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules, d'acord amb el que disposa l'article 150 delTRLCSP, 80 punts.

1.1 Preu fins a un màxim de 80 punts.

La ponderació del criteri d'adjudicació referit a la proposició econòmica s'efectuarà atorgant la puntuació màxima al'oferta econòmica més baixa, i a la resta, de forma inversament proporcional pel procediment de regla de tres simple:100 x (millor preu ofertat / preu del licitador).

Als efectes d'allò establert a l'article 152 del TRLCSP, d'acord amb el que estableix l'article 85 del Reglament de la llei de contractes de les administracions públiques, la consideració d'una oferta o ofertes amb valors anormals odesproporcionats s'apreciarà en els següents supòsits (completar-ho amb el que diu el plec tipus).

2. Criteris que depenen d'un judici de valor, 20 punts.

2.1 Programa de Treball detallat d'una auditoria de regularitat comptables i de sistemes i procediments fins a 10 punts.

Es valorarà que es faci una detallada descripció dels diferents apartats del programa de treball i de la metodologia autilitzar, així com les propostes que aportin valor afegit als treballs d'auditoria.

2.2 Proposta de contingut de l'informe fins a 10 punts.

Es valorarà que es faci una estructura clara i ordenada de l'informe sobre la totalitat dels aspectes de detall requerits enel contracte. Així com la inclusió del detall de conclusions i recomanacions com a resum dels diferents aspectes quefigurin en el cos de l'informe.

9. PRESENTACIÓ D'OFERTES.

a) Data límit de presentació: quinze (15) dies naturals a comptar des de la data de l'endemà de la publicació de l'anunci0

al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Si aquest és dissabte o festiu, restarà prorrogat automàticament fins al1

dilluns o dia no festiu següent, de manera que els dissabtes o festius no es podran presentar proposicions. Per tant el2

període finalitzarà el 14 de desembre de 2016 a les 14 hores.

b) Documentació que cal presentar: l'exigida per la clàusula dotzena del plec de clàusules administratives particulars,dins d'un sobre tancat i fins a les 14 hores de la data límit.

c) Lloc de presentació:

1r Entitat: Ajuntament de Sabadell. Registre General de l'Ajuntament de Sabadell.

2n Adreça: c. de la Indústria, 10.

E

3r Localitat: 08201 SABADELL.

C

Dimarts, 29 de novembre de 2016

d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir l'oferta: DOS MESOS, des de la data d'obertura de lesofertes.

10. OBERTURA DE LES OFERTES.

a) Entitat: a l'Ajuntament de Sabadell.

b) Domicili: Plaça Sant Roc, 1.

c) Localitat: Sabadell.

d) Data: Pel que fa al SOBRE 1 es farà el segon dia hàbil següent al de la data límit per presentar ofertes, exclòs, si escau, el dissabte o festiu.

- Pel que fa al SOBRE 2 es farà en acte públic a les 12:00 hores del tercer dia hàbil següent al de l'obertura del sobre 1exclòs si escau, el dissabte o festiu. En cas que s'hagi de canviar el dia i/o l'hora és comunicarà als licitadors en el moment de presentar els sobres amb les ofertes.

e) Hora: 12 hores.

11. MESA DE CONTRACTACIÓ.

? President: L'Interventor General.

? Secretari: El cap de la secció de control intern de la Intervenció General.

? Vocal Titular: L'Interventor General.

? Vocal Suplent: La Tècnica de la secció de control intern de la Intervenció General.

? Vocal Titular: El Secretari General.

? Vocal Suplent: El tècnic superior en dret en què delegui.

? Vocal Titular: La Cap de serveis de Transparència i Organització.

? Vocal Suplent: La Cap de secció de Comptabilitat de la Intervenció General.

12. ALTRES INFORMACIONS.

1.- L'oferta s'ha de formular conforme al model que s'adjunta com a ANNEX NÚM. 1 al Plec de clàusules administrativesparticulars.

13. DESPESES D'ANUNCIS.

A càrrec de l'adjudicatari. L'import d'aquests anuncis serà com a màxim de 1.000 EUR. L'import definitiu d'aquestesdespeses serà comunicat per l'Ajuntament a l'adjudicatari definitiu que procedirà al seu abonament.

14. DETERMINACIÓ DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ I ADREÇA ELECTRÒNICA I PERFIL DEL CONTRACTANT.

Els licitadors estan obligats a informar l'Ajuntament de la seva adreça electrònica. Les comunicacions i intercanvisd'informació es faran d'acord amb el que preveu el plec de clàusules.L'adjudicació provisional serà comunicada alslicitadors per correu electrònic.

Per a més informació sobre la licitació, adreceu-vos a la pagina web de l'Ajuntament: www.Sabadell.cat (L'Ajuntament /Actuació Municipal / Concursos i Licitacions) i a l'adreça del perfil del contractant:www.sabadell.cat/Actuacio/p/perfilcontractant_cat.asp.

Sabadell, 28 de novembre de 2016

L'alcalde, Juli Fernàndez i Olivares