Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de la modificació de crèdit 036/2016/CE-SUP
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimarts, 29 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Parets del Vallès

EDICTE

Exp.: 4785/2016.

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 24 de novembre de 2016, aprovà inicialment l'expedient demodificació de crèdit número 036/2016/CE-SUP PLE en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb baixes ianul·lacions de crèdit d'altres aplicacions i per suplement de crèdit finançat amb baixes i anul·lacions de crèdit d'altrespartides del pressupost vigent no compromeses, sense que es vegi pertorbat el servei respectiu, d'acord amb el detallsegüent:

BAIXES I ANUL·LACIONS.

APLICACIONS

CONCEPTE

IMPORT

TIPUS

1521 920 22621

Indemnitzacions diverses

47.444,63

BAIXA

4125 342 63210

Arranjament piscina

224.800,00

BAIXA

2161 151 60000

Inversions en terrenys

48.999,50

BAIXA

2161 151 60907

Urbanització Sector Can Pradera

4.396,70

BAIXA

2162 231 62200

Edificis i altres construccions

8.150,00

BAIXA

2212 16413 60908

Aparcament cementiri

14.740,18

BAIXA

2213 454 60916

Camí Fluvial riu Tenes al pas pe Parets 23.939,92

BAIXA

2262 459 60904

Aparcament parc Fluvial

60.914,89

BAIXA

2262 459 60905

Urbanització carrer Lepant

14.300,00

BAIXA

2262 459 60906

Carril Bici

20.814,18

BAIXA

TOTAL

468.500,00

ALTES.

APLICACIONS

CONCEPTE

IMPORT

TIPUS

0220 132 62300

Sistemes de seguretat

4.500,00

CE

1300 4311 22618

Promoció comerç

5.000,00

SUP

2161 151 62200

Aparcaments Sector IVECO

150.000,00

CE

2212 164 62200

Millora del vestíbul interior del cementiri

9.900,00

CE

2262 1531 60911

3ª. Fase avinguda Espanta

40.000,00

SUP

4277 333 63300

Millora sistema climatització teatre i escenari de Can Rajoler

235.000,00

CE

4447 337 62200

Nou tancament a l'equipament del centre juvenil de Cal Jardiner

24.100,00

CE

TOTAL

468.500,00

De conformitat amb allò que disposa l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova eltext refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i article 20.1, del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, l'expedientromandrà exposat al públic pel termini de quinze dies hàbils, comptats des del següent a la publicació d'aquest edicte alButlletí Oficial de la Província, als efectes de presentació de reclamacions, entenent-se definitivament aprovat en elsupòsit de no presentar-se'n cap.

Parets del Vallès, 28 de novembre de 2016

El secretari acctal., Josep Maria Amorós i Bosch