Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla de millora urbana d'ordenació volumètrica de l'Institut Universitari, en referència a les alçades de l'edificació
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimarts, 29 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Parets del Vallès

ANUNCI

La Junta de Govern en sessió del dia 27 d'octubre de 2016, va adoptar els acords següents:

1. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla de millora urbana d'ordenació volumètrica de l'Institut Universitari,en referència a les alçades de l'edificació de conformitat amb l'informe de l'arquitecte municipal de data 25 d'octubre de2016.

2. Sotmetre l'expedient a informació pública per un termini d'un mes, mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de laProvíncia, en un dels diaris de més divulgació, en la web municipal i en el tauler d'anuncis de la corporació.

3. Sol·licitar informe a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, de conformitat amb l'article 87.1 del Text refósde la llei d'urbanisme, així com a altres organismes afectats per raó de les seves competències sectorials.

4. Notificar aquest acord als interessats que constin a l'expedient del referenciat Pla de Millora, i citar personalment altràmit d'informació pública les persones propietàries dels terrenys que hi siguin compresos.

La qual cosa us comunico, tot indicant-vos que aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via administrativa, i per tantno és susceptible de recurs.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seusinteressos.

L'expedient es pot consultar a l'Àrea de Territori de l'Ajuntament de Parets del Vallès, al carrer Major núm. 1, de Parets del Vallès, de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h. Així com a la pàgina web de l'ajuntament http://www.parets.cat/seu-

electronica/informacio-oficial/urbanisme/exposicio-publica.

Parets del Vallès, 10 de novembre de 2016

El regidor de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, Francesc Juzgado Mollà