Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva del Pla de millora urbana del solar del carrer Can Gurri, núm. 6
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimarts, 29 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Parets del Vallès

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament en sessió del dia 27 d'octubre de 2016, va adoptar els acords següents:

1. Estimar parcialment les al·legacions presentades pels representants de Sumem Parets, Ara Parets, Nova Opció perParets, i Ciutadans, en el sentit d'incorporar al document d'aprovació definitiva els tres plànols d'ordenació indicativa, ones reflecteix la disminució de l'afectació de l'aparcament a la zona de protecció de la masia, de conformitat amb l'informeemès per l'arquitecte de data 14 d'octubre de 2016.

2. Desestimar la resta d'al·legacions presentades pels representants de Sumem Parets, Ara Parets, Nova Opció perParets, i Ciutadans, de conformitat amb l'informe emès per l'arquitecte municipal de data 14 d'octubre de 2016.

3. Aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana del solar del carrer Can Gurri, núm. 6, promogut per l'empresaNovobanco, SA.

4. Procedir a la publicació del Pla de Millora Urbana del solar del carrer Can Gurri, núm. 6 de Parets del Vallès,conforme el disposat a l'article 107 del decret 305/20016, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Lleid'Urbanisme.

5. Lliurar a la Comissió Territorial d'Urbanisme la documentació tècnica i administrativa completa d'acord amb el què fareferència l'article 88 del Text refós de la Llei d'Urbanisme, als efectes d'informació, coordinació i arxivament.

6. Notificar el present acord als propietaris i interessats que constin a l'expedient."

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa de conformitat amb allò que estableix l'article 114 de la Llei39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es podrà interposarrecurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos acomptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en eltermini d'un mes, a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seusinteressos

Parets del Vallès, 3 de novembre de 2016

El regidor de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, Francesc Juzgado Mollà