Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Delegació de les atribucions d'Alcaldia per absència de l'alcalde
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimarts, 29 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Orís

EDICTE

Per Decret de l'Alcaldia de data 17 de novembre de 2016, s'ha resolt delegar les funcions pròpies de l'Alcaldia en el Tinent d'Alcalde de l'Ajuntament d'Orís, durant el període comprés entre els dies 19 i 21 de novembre de 2016 ambdósinclosos, per motius d'absència de l'Alcalde que subscriu.

Ho fem públic, per a general coneixement, atès allò disposat a l'article 47 en relació al 44.1 i 2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/86, de 28 denovembre.

Orís, 17 de novembre de 2016

L'alcalde, Arnau Basco i Cirera