Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial dels convenis de col·laboració Anem al teatre i per la prestació de serveis d'assistència tècnica
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimarts, 29 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Olvan

ANUNCI d'informació pública

Assumpte: Aprovació inicial de convenis de col·laboració.

La Junta de govern Local, en sessió celebrada el dia 15 de novembre de 2016, va adoptar entre d'altres, els acords queen matèria d'aprovació inicial de convenis de col·laboració s'indiquen a continuació:

Modalitat

Denominació

Núm. Expedient.

Conveni

Conveni "tipus" d'adhesió al programa "anem al teatre", organitzat per la Diputació EG-0048-2016-EDU

de Barcelona en col·laboració amb els ajuntaments, per als cursos 2016-2017,2017-2018, 2018-2019 i 2019-2020, a les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, elBages, el Berguedà, el Garraf, el Maresme, el Moianès i Osona

Conveni

Conveni de Col·laboració amb el Consell comarcal del Berguedà per a la prestació EG-0188-2016-URB

de serveis d'assistència tècnica

Els expedients i les minutes corresponents es SOTMETEN al tràmit d'informació publica de conformitat amb allò queestableix l'article 86 de la Llei 39/1995, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú (LPAC) per un termini de VINTDIES, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província i/o en el Diari Oficial de la Generalitat, en el tauler d'anuncis i a la seu electrònica (e-tauler) als efectes que totes les persones interessades puguin consultar-lo i formularles al·legacions que es considerin convenients.

Finalitzat el termini d'informació pública, si no es produeixen al·legacions, ni reclamacions, l'expedient i el conveni i/oaddendes de que porten causa, s'entendran aprovats DEFINITIVAMENT, sense necessitat d'un nou acord de l'òrgancompetent, acreditant-se mitjançant certificació expedida per la Secretaria.

RECURSOS PROCEDENTS CONTRA L'ACTE:

L'acte es de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no es susceptible d'impugnació separada. Tanmateix, es podràinterposar qualsevol recurs que es consideri ajustat a dret.

Olvan, 16 de novembre de 2016

L'alcalde president, Martí Orriols i Soler