Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació de la memòria valorada referent a les obres de reforma de l'habitatge situat a la plaça de l'Ajuntament núm. 5
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimarts, 29 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Olvan

ANUNCI d'informació pública

EXPT: EG-0194-2016-URB.

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 15 de novembre de 2016, va prendre entre d'altres, l'acordsegüent:

Primer.- d'aprovar de la memòria valorada redactada per l'arquitecte Sr. Jordi Valls Rota, col·legiat al COAC amb elnúmero 20668-7, referent a les obres de reforma de l'habitatge situat a la Plaça de l'Ajuntament núm. 5 d'Olvan,coneguda com a "casa del mestre", amb un pressupost de 8.591,88 EUR IVA inclòs.

Segon.- DECLARAR la urgència en la tramitació de l'expedient, en base a allò que disposa l'article 33 de la Llei39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú (LPAC).

Tercer.- SOTMETRE l'expedient al tràmit d'informació pública, per un termini de 15 dies mitjançant anunci en el taulerd'anuncis, a la pàgina WEB de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, per tal que qualsevol personal interessadapugui consultar-lo i formuli les al·legacions o reclamacions que consideri adients, donada la declaració d'urgència del'expedient.

Tercer.- DETERMINAR que en el supòsit que durant el termini d'informació pública no es presentessin reclamacions nial·legacions, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà DEFINITIU.

Recursos contra l'aprovació inicial:

Aquest és un acte de TRÀMIT NO QUALIFICAT, no definitiu en via administrativa, i per tant no és susceptible de recurs,i això sense perjudici que pugueu exercitar el que estimeu procedent, de conformitat amb el que disposa l'article 58.2 dela Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC).

Recursos contra l'aprovació definitiva:

Aquest acte posa fi a la via administrativa i, per tant, pot interposar-se recurs potestatiu de reposició davant la Junta deGovern Local de l'Ajuntament, en el termini d'un mes, o recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos-administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos. Tanmateix, es podrà interposar qualsevolrecurs que es consideri ajustat a dret.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Olvan, 17 de novembre de 2016

L'alcalde president, Martí Orriols i Soler