Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Notificació d'acord de liquidació del contracte per a la gestió del servei públic d'esports
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimarts, 29 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Montornès del Vallès

ANUNCI

El Ple de la Corporació en sessió del 3 de novembre de 2016 va aprovar inicialment la liquidació del contracte subscritamb Gestió Esportiva Montornès, SL, (Grup SEAE) per a la gestió del servei públic d'esports de Montornès del Vallès.

Intentada la pràctica de la notificació individual a Gestió Esportiva Montornès SL i al Grup SEAE, no s'han pogut notificarper haver estat refusada la notificació en dues ocasions per ambdues empreses.

Mitjançant el present anunci es realitza la notificació de l'acord quina part resolutiva diu:

"Primer.- Aprovar inicialment la liquidació del contracte de concessió del servei públic municipal d'esports, segonsl'informe de liquidació que consta a l'expedient i la documentació annexa, per un import total de quatre-cents vuitanta-

set mil vuit-cents quaranta-un EUR amb dinou cèntims d'EUR (487.841,19.-EUR) a favor de l'Ajuntament de Montornèsdel Vallès. Requerir a la concessionària Gestió Esportiva Montornès (SEAE) i a l'administrador concursal per tal que acreditindocumentalment mitjançant la presentació de factures o altres documents acreditatius, el valor d'adquisició del'immobilitzat, la data d'adquisició, els costos de les construccions, els costos de les instal·lacions, de la maquinària i delmobiliari, en definitiva dels conceptes i quantitats reclamades per l'administrador concursal, segons s'estableix al'informe de la liquidació que consta a l'expedient. Entenent que en el cas d'acreditar-se documentalment tot l'exposatl'import de la liquidació serà de 233.191,11 EUR a favor de l'Ajuntament de Montornès del Vallès (487.841,19 ?254.650,08 = 233.191,11.-EUR) o el que en resulti de la valoració segons el que s'acrediti documentalment.

Segon.- Notificar aquest acord i la valoració efectuada a Gestió Esportiva Montornès, SL, al grup SEAE, al'administrador concursal, al jutjat mercantil número 4 de Barcelona, tot atorgant un termini de 15 dies d'audiència per talque pugui formular al·legacions a la liquidació del referit contracte, i aportar la documentació acreditativa a que fareferència l'informe de liquidació, transcorregut dit termini si no es formulen al·legacions s'entendrà aprovadadefinitivament la liquidació per un import de 487.841,19.-EUR a favor de l'Ajuntament de Montornès del Vallès."

L'expedient complert i la liquidació resten a la vostra disposició a la primera planta de l'edifici consistorial (Av. Llibertat, 208170 Montornès del Vallès).

Montornès del Vallès, 17 de novembre de 2016

L'alcalde, José A. Montero Domínguez