Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació de les bases generals per a la participació d'expositors a la Festa dels Romeus que se celebrarà els dies 28 i 29 de gener de 2017
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimarts, 29 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Monistrol de Montserrat

EDICTE

- Expedient 103/16

Es fa públic per a general coneixement que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 21 de novembre de2016 va aprovar les bases generals per a la participació d'expositors a la Festa dels Romeus de Monistrol de Montserratque es celebrarà els dies 28 i 29 de gener de 2017.

El termini de presentació de les sol?licituds d'inscripció finalitzarà el dia 23 de desembre de 2016. Aquestes bases es sotmeten a informació pública durant el termini de 20 dies hàbils a comptar des de la publicaciód'aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el taulell d'edictes de l'Ajuntament i a la pàgina webmunicipal, entenent-se definitivament aprovades si durant aquest termini no es presenten al·legacions o reclamacions.

El text íntegre de les bases es pot consultar a la pàgina web municipal (www.monistroldemontserrat.cat) i al taulelld'anuncis de l'Ajuntament.

Monistrol de Montserrat, 22 de novembre de 2016

L'alcalde, Joan Miguel i Rodriguez