Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 10/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimarts, 29 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de la Llagosta

EDICTE

Una vegada transcorregut el termini de quinze dies hàbils per a l'exposició al públic de l'edicte d'aprovació inicial de lamodificació pressuposta 10/2016, no havent- se presentat cap reclamació durant aquest termini, es consideradefinitivament aprovada, segons l'establert a l'article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

El resum de les previsions definitives per capítols del PGM 2016, aprovat definitivament, resta com sigues:

Despeses

Ingressos

Cap.1 5.062.356,26

Cap.1

4.215.364,00

Cap.2

3.468.319,80

Cap.2

30.000,00

Cap.3

28.775,00

Cap.3

1.651.445,00

Cap.4

605.353,00

Cap.4

3.732.797,00

Cap.5 0,00

Cap.5

59.380,00

Cap.6

706.414,81

Cap.6 0,00

Cap.7

Cap.7

379.636,00

Cap.8

Cap.8

129.993,06

Cap.9

654.175,00

Cap.9

326.778,81

Total

10.525.393,87

Total

10.525.393,87

La Llagosta, 25 de novembre de 2016

L'alcalde, Oscar Sierra Gaona