Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva de la relació de llocs de treball
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimarts, 29 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament dels Hostalets de Pierola

ANUNCI d'aprovació definitiva de la relació de llocs de treball

Atès que no s?han presentat al·legacions a la modificació de llocs de treball aprovada inicialment per acord de Ple de 27d?octubre de 2016, atesa es considera definitivament aprovada.

De conformitat amb allò que estableix l?article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d?abril, pel qual s?aprova el TextRefós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l?article 28 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s?aprova el Reglament de Personal al Servei de les Entitats Locals, es fa pública la plantilla de personal i la relació de llocs de treball d?aquest Ajuntament, per mitjà del present anunci, i es procedeix a la seva publicació íntegra, quedantmodificada respecte a la publicació d?anteriors edictes.

Continua en la pàgina següent

Dimarts, 29 de novembre de 2016

Dimarts, 29 de novembre de 2016

Dimarts, 29 de novembre de 2016

RECURSOS PROCEDENTS

L?acte publicat, aprova disposicions administratives generals, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjàde recurs contenciós administratiu interposat davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justíciade Catalunya en el termini de dos mesos. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol recurs ajustata dret.

Els Hostalets de Pierola, 23 de novembre de 2016

L?alcalde, Daniel Vendrell Domínguez