Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació del servei de projecte d'acció grupal i comunitària
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimarts, 29 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Granollers

ANUNCI

Exp. 2016/021.

La Junta de Govern Local del 22 de novembre de 2016, ha aprovat la contractació de la prestació del servei perdesenvolupar el projecte d'acció grupal i comunitària i els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniquesparticulars que han de regir la tramitació d'aquest expedient licitatori, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària,així com ha acordat convocar la licitació de forma simultània, d'acord amb allò previst als articles 191, 142.1 i 157 delRDL 3/2011 de 14 de novembre que aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, d'acord amb les condicions següents:

1. Objecte del contracte: desenvolupar el projecte d'acció grupal i comunitària per la millora del benestar social de lespersones, grups i col·lectius presents al territori.

2. Pressupost base de licitació:

El pressupost tipus o preu màxim del contracte és de 131.636,36 EUR (IVA exclòs).

El valor total estimat màxim del contracte és de 315.927,26 EUR (IVA exclòs), que comprèn el període executiu, les pròrrogues i l'import màxim de modificació de contracte (s'estableix en un màxim de 20% sobre el total de l'import ques'adjudiqui, d'acord amb la clàusula IX del plec de clàusules administratives particulars).

3. Garantia de la contractació: El licitador que presenti l'oferta econòmicament més avantatjosa haurà de constituir unagarantia definitiva del 5% de l'import d'adjudicació, exclòs l'IVA, en el termini de 10 dies hàbils següents a comptar des del requeriment de l'òrgan de contractació.

4. Termini d'execució: La durada d'aquest contracte serà de 2 anys, prorrogable 24 mesos més. La data decomençament de la prestació serà posterior a la formalització del contracte.

5. Obtenció de documentació i informació: El plec de condicions administratives i tècniques particulars d'aquestacontractació es podran aconseguir a

la seu electrònica de l'Ajuntament de Granollers: https://seuelectronica.granollers.cat on es determina el perfil del contractant, dins el període de presentació deproposicions.

6. Presentació de pliques. Els licitadors presentaran els sobres tancats acompanyats d'instància al Registre General del'Ajuntament "OAC" (c/ Sant Josep, 7, Granollers) dins l'horari d'atenció al públic (de 8:30h a 19h, de dilluns a dijous, i de 8:30 a 14 h els divendres, excepte festius al municipi).

La data límit per a la presentació de pliques: 14 de desembre de 2016 a les 19h.

7. Obertura de pliques: Sobre 2: a la sala de reunions, al c/ Sant Josep, 7, 4a planta, Granollers. El 20 de desembre a les10:15h.

8. Despeses dels anuncis: A càrrec de l'adjudicatari del servei.

9. Criteris per a la valoració de les proposicions: Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'ofertaeconòmicament més avantatjosa es tindrà en compte els criteris d'adjudicació establerts en el Plec de clàusulesadministratives particulars.

10. Model proposició i documentació a presentar: Els licitadors hauran de presentar la seva sol·licitud ajustada al modelde proposició que consta en el Plec de condicions aprovat.

Granollers, 23 de novembre de 2016

La cap del Servei de Contractació i Compres, Núria Blanchar i Cazorla