Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Exposició pública de l'aprovació de la modificació dels preus públics corresponents als Pastorets 2016-2017
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimarts, 29 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de la Garriga

EDICTE d'exposició pública relatiu a l'aprovació de la modificació dels preus públics corresponents als Pastorets 2016-

2017

En compliment del que disposa l'article 45 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de lesadministracions públiques, s'anuncia que per Junta de Govern Local de data 21 de novembre de 2016, s'ha aprovat,entre d'altres, el següent acord:

"Primer. Aprovar la modificació dels preus públics dels Pastorets 2016-2017 per un import de:

? 11 EUR les entrades generals venudes a la taquilla i a l'OAC de l'Ajuntament,

? 10 EUR les entrades generals venudes per la web del teatre,

? 6 EUR les entrades per a menors de 14 anys venudes a l'OAC de l'Ajuntament, a la taquilla del teatre o per Internet.

Segon. Donar a l'expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva exposició en el tauler d'anuncis iedictes d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per un termini de quinze dies hàbils,dins els quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes.

Tercer. Considerar definitivament adoptat l'acord, en el cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient, en eltermini anteriorment indicat."

La Garriga, 23 de novembre de 2016

L'alcaldessa presidenta, Meritxell Budó i Pla