Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Notificació de l'aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació del sector N (carretera de Cardedeu)
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimarts, 29 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

EDICTE

Desconeixent-se el domicili actual i donada la impossibilitat de practicar la notificació de les següents persones:

RAIMUNDA OLIVA GIBAL

HEREUS DE MERCEDES MUÑOZ GIMENEZ

Que consten com a interessats el projecte de reparcel·lació del Pla parcial del sector N (carretera de Cardedeu) delterme municipal de les Franqueses del Vallès, es publica el present anunci, en compliment del que disposa l'art. 59 de laLlei 30/1992 de 26 de novembre, de regim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú,com a mitjà substitutori de la notificació personalitzada, i amb la finalitat que les esmentades persones tinguinconeixement de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió del dia 13 d'octubre de 2016.

Acord que es notifica en la seva part dispositiva:

"Primer.- ESTIMAR les al·legacions interposades amb Registre General d'Entrada RE 2016-E-RC-4987, RE 2016-E-RC-

5060, RE 2016-E-RC-5094, RE 2016-E-RC-5288 i en conseqüència modificar aquells apartats del projecte dereparcel·lació del sector N (carretera de Cardedeu) de les Franqueses del Vallès, de conformitat amb les prescripcionsde l'informe emès per l'empresa NUCLI ADVOCATS, SLP relatiu a les al·legacions estimades.

Segon.- ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions interposades amb Registre General d'Entrada RE 2016-E-RC-3955,RE 2016-E-RC-4999, RE 2016-E-RC-5149, RE 2016-E-RC-5229, 2016-E-RC-5230 i 2016-E-RC-5490, 2016-E-RC-

5237, 2016-ERC- 5369, 2016-E-RC-5384 i 2016-E-RC-5512 i, en conseqüència, adaptar el projecte de reparcel·lació delsector N (carretera de Cardedeu) del terme municipal de les Franqueses del Vallès de conformitat amb les prescripcionsde l'informe emès per l'empresa NUCLI ADVOCATS, SLP relatiu a les al·legacions estimades parcialment.

Tercer.- DESESTIMAR les al·legacions interposades amb Registre General d'Entrada 2016-E-RC-5307, 2016-E-RC-

5415, 2016-E-RC-5417, 2016-E-RC-5421, 2016-E-RC- 5516 i 2016-E-RC-5795.

Quart.- APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte de reparcel·lació del sector N (carretera de Cardedeu) al termemunicipal de les Franqueses del Vallès, de conformitat amb el projecte aportat per l'empresa NADICO INDUSTRIALMANAGEMENT en data 6 d'octubre de 2016, amb Registre General d'Entrada 2016-E-RC-8350.

Cinquè.- ORDENAR la publicació d'aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'edictes del'Ajuntament i al web municipal.

Sisè.- NOTIFICAR aquests acords a les persones que figurin com a interessades en l'expedient.

Setè.- SOL·LICITAR al Registre de la Propietat de Canovelles la inscripció del projecte de reparcel·lació, una vegadaacreditat el compliment dels requisits de l'article 152 del decret 305/2006 de 18 de juliol.

Vuitè.- FACULTAR l'Alcalde tan àmpliament com sigui possible per tal que signi els documents necessaris per tramitar idonar compliment als presents acords."

Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiudavant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en eltermini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació. El termini màxim per a dictar i notificar la resolució d'aquest recurs serà d'un mes de conformitat amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a comptar des de la data de presentació del recurs en el registre electrònic o Òrgan competent per a la seva tramitació.

Dimarts, 29 de novembre de 2016

Contra la resolució del recurs de reposició o la desestimació presumpta del mateix, es podrà interposar recurscontenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, de conformitat amb l'article 8.1 i 46.1de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa en el termini màxim de dosmesos a comptar des de l'endemà de la seva notificació o en el termini màxim de sis mesos a comptar des de l'endemàde la desestimació presumpta del recurs interposat. També es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.

Les Franqueses del Vallès, 22 de novembre de 2016

L'alcalde, Francesc Colomé i Tenas