Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Convocatòria del procés selectiu de personal laboral temporal per a cobrir llocs de treball d'auxiliar administratiu/va
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimarts, 29 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Castellar del Vallès

ANUNCI de convocatòria del procés selectiu de personal laboral temporal per a cobrir llocs de treball d'auxiliar administratiu/va dins del Programa de Treball i Formació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

Per resolució de l'alcalde de 23 de novembre de 2016 s'ha aprovat la convocatòria i les bases específiques per aseleccionar personal laboral temporal per a ocupar llocs de treball d'auxiliar administratiu/va dins de la convocatòria delPrograma de Treball i Formació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (línia A, adreçada a persones en situaciód'atur no perceptores de prestacions o subsidi per desocupació i preferentment més grans de 45 anys), oberta perResolució TSF/2496/2016, de 3 de novembre.

Les bases específiques de la convocatòria es poden consultar a la pàgina web municipal www.castellarvalles.cat i eltermini de presentació de sol·licituds per a participar en el procés selectiu és de deu dies naturals a partir del següent alde publicació de l'anunci de les bases i la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

La qual cosa es fa pública de conformitat amb l'article 95.3 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol.

Castellar del Vallès, 24 de novembre de 2016

L'alcalde, p. d. (Decret núm. 915, de 10 de setembre de 2015), el director de Serveis Econòmics, José ManuelFernández Villaverde