Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Informació d'exposició pública del compte general del pressupost, exercici 2015
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimarts, 29 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Carme

EDICTE

Formulat i ret el Compte General de l'exercici 2015, estarà exposat al públic durant quinze dies hàbils a la Secretaria dela Corporació, juntament amb l'informe de la Comissió Especial de Comptes de data 21 de novembre de 2016, en horesd'oficina.

Durant el mateix termini i vuit dies més, qualsevol persona interessada podrà formular-hi objeccions, reclamacions oobservacions.

Carme, 21 de novembre de 2016

L'alcaldessa, Ildefonsa Tarrida Sardà