Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació per a l'adjudicació del contracte de serveis de redacció d'un estudi de comparativa internacional d'agències de desenvolupament local
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimarts, 29 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. SPM Barcelona Activa, SA

ANUNCI de licitació per a l'adjudicació del contracte de serveis de redacció d'un estudi de comparativa internacional d'agències de desenvolupament local

Exp. BA 41/16.

1. Entitat Adjudicadora:

a. Organisme: Barcelona Activa SAU SPM.

b. Dependència que tramita l'expedient: Direcció de Serveis Jurídics.

c. Número d'expedient: BA 41/16.

2. Objecte del contracte:

a. Descripció de l'objecte: Serveis de redacció d'un estudi de comparativa internacional d'agències de desenvolupamentlocal.

b. Lloc d'execució/lliurement: Descrits en el plec de condicions tècniques.

c. Termini d'execució: Tres mesos des de la signatura del contracte.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

a. Tramitació: Ordinària.

b. Procediment: Obert.

c. Criteris d'adjudicació:

- Automàtics: 50 punts.

? 50 punts, oferta econòmica.

- De judici de valor: 50 punts.

? 22 punts, proposta metodològica.

? 15 punts, perfil professional i experiència de les persones adscrites a l'execució del contracte.

? 8 punts, proposta de presentació-resum.

? 5 punts, proposta de cronograma.

4. Pressupost màxim de licitació: 50.000,00 EUR, IVA exclòs. Valor estimat(VEC) de 60.000,00 EUR, sense IVA.

5. Garanties exigides: Definitiva: 5 per 100 de l'import de licitació IVA exclòs.

6. Requisits específics del contractista:

a. Solvència econòmica i financera, i solvència tècnica i professional: Descrites en la clàusula 6 del plec.

b. Condicions especials d'execució: No.

7. Obtenció de la documentació i informació, al web de contractació pública:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCN_BASA/customProf.

o al mail per consultes: juridic@barcelonactiva.cat.

8. Presentació d'ofertes:

a. Data i hora límit de presentació: 15 de desembre de 2016 a les 14:00h.

b. Lloc de presentació: A la seu central de Barcelona Activa SAU SPM, C. Llacuna, 162 08018 Barcelona.

9. Obertura de les ofertes:

a. En acte públic, el sobre 2A el dia 19 de desembre de 2016 a les 13:00h. Finalitzat l'acte de la Mesa, es publicarà unE

avís al Perfil de Contractant de BARCELONA ACTIVA indicant el nom de les empreses presentades en la licitació, aixíC

com de les admeses, les inadmeses i les excloses.

Dimarts, 29 de novembre de 2016

b. En acte públic, el sobre 2B a concretar el dia.

10. Despeses de l'anunci: A càrrec de l'adjudicatari.

Barcelona, 28 de novembre de 2016

El director de Serveis Jurídics de Barcelona Activa SAU SPM, Angel Pascual i Oliva