Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació del contracte de manteniment integral dels edificis i instal·lacions dels edificis municipals
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimarts, 29 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Vallromanes

ANUNCI

De conformitat amb l'Acord de la Junta de Govern Local de data 02 de novembre de 2016, mitjançant aquest anunci s'efectua convocatòria del procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criterisd'adjudicació, per a l'adjudicació del contracte de serveis de manteniment Integral dels edificis i instal·lacions municipals,d'acord amb les dades següents:

1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l'obtenció de la informació:

a) Organisme: Ajuntament de Vallromanes.

b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria.

c) Obtenció de documentació i informació:

1. Dependència: Secretaria.

2. Domicili: Plaça de l'Església, núm.6.

3. Localitat i Codi Postal: Vallromanes, 08188.

4. Telèfon: 935729159.

5. Telefax: 935729190.

6. Correu electrònic: vallromanes@diba.cat.

7. Adreça d'internet del Perfil de Contractant: www.vallromanes.cat.

8. Data límit d'obtenció de documentació i informació:Fins el dia de finalització del termini de presentació d'ofertes.

2. Objecte del contracte.

a) Tipus: Contracte de serveis.

b) Descripció de l'objecte: Manteniment Integral dels edificis i instal·lacions municipals.

c) Durada: 2 anys.

d) Admissió de Pròrroga: Sí, fins un màxim de 2 anys.

e) CPV: 50116100-2.

3. Tramitació i procediment.

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Obert.

c) Criteris d'Adjudicació: Es recullen a la clàusula 10 del PCAP, el qual es pot consultar en el perfil del contractant del'Ajuntament de Vallromanes.

4. Pressupost base de licitació.

a) Import Net: 17.885,00 EUR anuals més IVA corresponent.

5. Garanties exigides. Provisional: 3% de l'import d'adjudicació / Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació.

6. Requisits específiques del contractista:

a) Classificació: Segons el que estableix la clàusula 7 del PCAP.

b) Solvència econòmica i financera, i solvència tècnica i professional: Per les empreses no espanyoles d'estats

membres de la Unió Europea, es podrà acreditar per qualsevol dels mitjans previstos en els arts. 62, 63 i 64 delTRLCSP, respectivament.

7. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:

a) Data límit de presentació: 15 dies, comptadors des de l'endemà de la publicació en el BOP i en el perfil del contractant de l'anunci de licitació.

V

b) Modalitat de presentació: Veure clàusula 8 del PCAP.

Dimarts, 29 de novembre de 2016

c) Lloc de presentació:

1. Dependència: Secretaria de l'Ajuntament de Vallromanes.

2. Domicili: Plaça de l'Església núm. 6.

3. Localitat i Codi Postal: Vallromanes, 08188.

4. Adreça electrònica: vallromanes@diba.cat.

f) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: Fins l'adjudicació del contracte.

8. Obertura d'ofertes:

El sobre A s'obrirà el següent dia hàbil, després d'un dimecres en acabar el termini de presentació de les proposicions, ales 12 hores, i qualificarà la documentació administrativa continguda en els mateixos.

Si fos necessari, la Mesa concedirà un termini no superior a tres dies perquè el licitador corregeixi els defectes oomissions esmenables observats en la documentació presentada.

La mesa marcarà, en aquest moment, el dia en què s'ha d'obrir el sobre C que conte els criteris de ponderació delsquals depenen d'un judici de valor.

9. Despeses de Publicitat: A càrrec de l'adjudicatari del contracte, fins al límit màxim de 600 EUR.

Vallromanes, 17 de novembre de 2016

L'alcalde, David Ricart i Miró