Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva del Projecte d'urbanització del sector PM-SKE001 Saifa Keller
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimarts, 29 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Terrassa

EDICTE

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Terrassa, en data 18 de novembre de 2016, ha acordat aprovar definitivament el"Projecte d'urbanització del Sector PM-SKE001 Saifa Keller", promogut per BOBEVÍ NOVES PROMOCIONSIMMOBILIÀRIES, SL, i redactat pel Sr. Victor Fraga Cano, en data octubre de 2016, amb un pressupost total decontractació de sis-cents quaranta-set mil vuit-cents vuit EUR amb quaranta cèntims (647.808,40 EUR) (IVA exclòs), deset-cents vuitanta-tres mil vuit-cents quaranta-vuit EUR amb setze cèntims (783.848,16 EUR) (IVA inclòs) i té unpressupost per coneixement de l'administració de vuit-cents vuitanta-nou mil cent catorze EUR amb quaranta-vuitcèntims (889.114,48 EUR).

Aquest pressupost desglossat en les tres fases, queda de la manera següent:

FASE 1

FASE 2

FASE 3

TOTAL

Pressupost d'execució per contracte (sense IVA)

196.811,16 EUR

174.690,16 EUR

276.307,08 EUR

647.808,40 EUR

Pressupost d'execució per contracte (amb IVA)

238.141,50 EUR

211.375,09 EUR

334.331,57 EUR

783.848,16 EUR

Pressupost per coneixement de l'administració

299.936,70 EUR

212.395,31 EUR

376.782,47 EUR

889.114,48 EUR

El termini d'execució de les obres es preveu que sigui de la següent manera:

? Fase 1: Sis (6) mesos.

? Fase 2: Sis (6) mesos (dependrà de l'evolució de l'edificació residencial adjacent).

? Fase 3: Sis (6) mesos.

Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, pot interposar-se recurs potestatiu de reposiciódavant l'Ajuntament, en el termini d'un mes, o bé directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats delcontenciós-administratiu, en el termini de sis mesos. Ambdós terminis començaran a comptar des del dia següent al dela publicació d'aquest edicte. No obstant això, pot interposar-se qualsevol altre recurs que s'estimi convenient.

Terrassa, 21 de novembre de 2016

El tinent d'alcalde de l'Àrea de Territori i Planificació, Marc Armengol i Puig