Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Nomenament de funcionari interí
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimarts, 29 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Súria

ANUNCI

L'Alcaldia, per Decret de data 10 de novembre de 2016, ha acordat nomenar en règim interí i amb caràcter d'urgència, alSr./Sra. amb DNI núm. 39370786F, en la categoria d'agent de la Policia Local, del grup de classificació C2, subescalaserveis especials, escala d'administració especial.

El nomenament s'inicia el dia 12 de novembre de 2016 i serà vigent fins que es resolgui el preceptiu procés de seleccióde personal interí per a ocupar dita plaça.

Es fa públic per general coneixement.

Súria, 17 de novembre de 2016

L'alcalde, Josep M. Canudas Costa