Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost 147/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimarts, 29 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Santa Maria de Martorelles

EDICTE

Per mitjà de la present es fa públic que l'Ajuntament de Santa Maria de Martorelles, en Ple, en sessió celebrada el dia15 de novembre de 2016, va adoptar, entre d'altres, els següents acords:

"PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits nº 147/2016, en la modalitat de transferència decrèdits entre aplicacions de diferents àrees de despeses, d'acord amb el detall següent:

Altes en Aplicacions de Despeses

Aplicació Pressupostària

N.º

Descripció

EUR

150 22706

Contracte prestació de serveis

4.500,00

TOTAL DESPESES

4.500,00

Baixes en Aplicacions de Despeses

Aplicació Pressupostària

N.º

Descripció

EUR

912

23000

Dietes membres de la Corporació

-4.500,00

TOTAL DESPESES

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, perquinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions. L'expedient es consideraràdefinitivament aprovat si durant l'esmentat termini no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'untermini d'un mes per a resoldre-les."

Santa Maria de Martorelles, 21 de novembre de 2016

L'alcalde, Julián Trapero Frias