Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva del projecte d'obres Renovació de la instal·lació d'aigua potable del carrer Raval
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimarts, 29 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Santa Eugènia de Berga

ANUNCI

Transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagin presentat al·legacions o reclamacions contra l'acordd'aprovació inicial del projecte d'obra municipal ordinària "Renovació de la instal·lació aigua potable del Carrer Raval",redactat per l'arquitecte municipal senyora Núria Sans Cuffí, aquest ha esdevingut aprovat definitivament, acomplintl'acord de l'alcaldia de data 29 de setembre de 2016.

D'acord amb el que disposa l'article 38.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals es fa públical'aprovació definitiva del projecte indicant que contra la resolució, que és definitiva en via administrativa, es podràinterposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictada, en termini d'un mes a comptardes del dia següent a la present publicació, o bé directament es podrà interposar recurs contenciós-administratiu, davantla Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptardes del dia següent al de la present publicació.

Santa Eugènia de Berga, 21 de novembre de 2016

L'alcaldessa, Anna Franquesa Roca