Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del projecte modificat d'urbanització d'entorns de solars al carrer Sardana
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimarts, 29 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

ANUNCI

En compliment de l'acord de la Junta de Govern Local, de data 15 de novembre de 2016, pel qual s'ha aprovatinicialment el projecte modificat d'urbanització d'entorns de solars al carrer Sardana, elaborat pel Servei de Projectes iObres de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, i el seu pressupost de contracte per import de 186.966,60 EUR,inclòs IVA i seguretat i salut, i de conformitat amb el que preveuen els articles 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i 37 del reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, se sotmet a informació pública, per un termini de 30 dies, comptadors a partir de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, per tal que pugui ser examinat per totes les personesinteressades i deduir-se'n en el seu cas les reclamacions i al·legacions que considerin pertinents.

Si durant aquest termini no es produeix cap reclamació o al·legació, el projecte s'entendrà definitivament aprovat.

La documentació corresponent es podrà consultar en les dependències municipals del Departament Administratiu delServei de Recursos i Prestacions de l'àrea d'Urbanisme, Serveis Municipals, Espai Públic, Civisme i Sostenibilitat,situades a la plaça Olimpo, núm. 3, de Santa Coloma de Gramenet, de dilluns a divendres, de 9h. a 13h.

Santa Coloma de Gramenet, 18 de novembre de 2016

La segona tinenta d'alcaldessa executiva de l'Àrea d'Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Ecologia Urbana, EspaiPúblic, Via Pública, Civisme i Seguretat Ciutadana, Lidia Montero Cos