Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Bases dels ajuts individuals per a material escolar
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimarts, 29 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Martí Sarroca

ANUNCI

En sessió de la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 17 de novembre de 2016 es va aprovar perunanimitat la convocatòria de subvencions per a material escolar i sortides escolars dels alumnes d'infantil, primària isecundària per al curs 2016/2017 i l'aprovació de la convocatòria pública, d'acord amb les bases següents, el ques'exposa a informació pública pel termini de vint (20) dies hàbils:

BASES PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS INDIVIDUALS PER A MATERIAL ESCOLAR I SORTIDES ESCOLARSDELS ALUMNES D'INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA. 1. Objecte dels ajuts:

a. L'objecte d'aquestes bases és regir la convocatòria d'atorgament d'ajuts individuals per a material escolar als alumnesd'ensenyament obligatori i infantil. b. Els ajuts atorgats per a material escolar es destinaran íntegrament a minorar les despeses per aquest concepte quehan de fer front les famílies en el curs 2016-2017.

c. Els imports resultants es liquidaran directament amb l'entitat responsable de l'objecte de l'ajut independentment de quisigui el beneficiari.

2. Requisits dels beneficiaris:

a. Que els beneficiaris estiguin inscrits en un centre escolar de caràcter públic.

b. Que la unitat familiar estigui empadronada al municipi de Sant Martí Sarroca.

3. Import màxim i partida pressupostària:

Es destina a la concessió d'aquests ajuts per a l'any 2016 l'import de 5000 EUR amb càrrec a l'aplicació pressupostària231 48016, sense necessitat d'esgotar aquesta despesa consignada.

4. Criteris d'atorgament dels ajuts i ponderació:

Son criteris d'atorgament de l'ajut i elements de ponderació els següents,

a. LLINDAR ECONÒMIC D'ACCÉS.

La renda disponible de la unitat familiar de convivència, mensual, màxima per a tenir dret als ajuts en funció del nombrede membres de la mateixa, seran les següents quantitats:

Tipus d'unitat de convivència

RENDA MÀXIMA DISPONIBLE MENSUAL (amb la despesa d'habitatge descomptada)

Un membre 626,84 EUR

Dos membres 754,89 EUR

Tres membres

882,94 EUR

Quatre membres 1011,00 EUR

Cinc membres

1139,05 EUR

Sis membres

1.367,10 EUR

La renda disponible de la unitat familiar de convivència s'obté de la suma dels ingressos obtinguts en els darrers 6mesos i ajustats a nivell mensual i de restar la despesa d'habitatge amb els límits regulats a l'article 8.4 del reglament de prestacions econòmiques de caràcter social de l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca.

Dimarts, 29 de novembre de 2016

Taula de puntuació per la valoració econòmica segons el tram de renda disponible

Puntuació assignada

Renda disponible inferior al 66,6% de la renda màxima mensual fixada, segons el tipus d'unitat de convivència.

3 punts

Renda disponible entre el 66,7% i el 100% de la renda màxima mensual fixada, segons el tipus d'unitat de convivència.

2 punts

a. Ítems per a realitzar la valoració social (5 punts sobre 10):

El/la tècnic/a social omplirà el quadre indicant si hi ha o no mancances i/o situacions llistades en el quadre, d'acord amb la valoració social que faci de la situació del / de la sol·licitant de la prestació econòmica.

Graella de valoració social.

Màxima puntuació. Situacions d'emergència social

Puntuació assignada

Dèficit en les condicions d'alimentació i higiene personal

(2)

Dificultat en l'accés o manteniment de l'habitatge i/o de les seves condicions d'accessibilitat, habitabilitat o equipament (2)

Existència de situació de risc per a menors o persones vulnerables per raó de dèficits convivencials (conflicte, abandonament, (2)

maltractament, abús, etc.)

Existència de situació de risc per a menors o altres persones vulnerables per raó de l'existència d'altres problemàtiques (consum de (2)

substàncies tòxiques, drogodependències, empresonament d'algun membre, explotació laboral, etc.)

Puntuació intermitja. Situacions i/o problemàtiques de risc moderat

Puntuació assignada

Existència de situació de risc per problemes de salut greu en algun dels membres (elevat cost econòmic, situació terminal, etc.)

(2)

Puntuació mínima. Situacions i/o problemàtiques de menor risc

Puntuació assignada

Existència de situació de risc per motius laborals (tots els membres en situació d'atur, un membre en situació d'atur de l arga durada)

(1 punt)

Composició de la unitat de convivència que determini una situació de risc o desigualtat (monoparentals, persones soles, gent gran, etc.)

Existència de membre/s amb problemes de salut

Existència de membre/s amb discapacitat / malaltia mental

Existència de membre/s amb necessitats educatives especials

5. Cofinançament i quantia màxima de les prestacions.

Les prestacions subjectes al dret de concurrència i aquelles d'import variable en les que l'Ajuntament finança una part ila persona sol·licitant assumeix el cofinançament d'una part del seu cost, seran baremades i puntuades segons elresultat de la suma entre la valoració econòmica i la valoració social (fins a un màxim de 10 punts). El percentatge de cofinançament per part de l'Ajuntament es determinarà segons la següent taula:

Puntuació obtinguda en la valoració econòmica i social

Percentatge de finançament de la prestació

Entre 2 i 3 punts obtinguts

30%

A partir de 4 punts obtinguts

35%

6. Sol·licituds, documentació i termini:

a. Caldrà presentar la següent documentació de caràcter socioeconòmic a les oficines dels serveis socials municipalsper tal que pugui ser valorada:

- Documentació general.

? Sol·licitud emplenada i signada.

? Fotocòpia del DNI/NIE de tots els membres de la unitat de convivència.

? Llibre de família.

? Volant de convivència.

- Documentació específica.

? En cas de disminució: Certificat de disminució del Dept. De Benestar Social i família.

? En cas de família nombrosa: Carnet de família nombrosa.

Dimarts, 29 de novembre de 2016

- Documentació econòmica.

Caldrà presentar la següent documentació per a tots els membres de la unitat de convivència majors de 16 anys:

? Justificant del cost de l'activitat o servei per al qual es demana l'ajut. Caldrà demanar a qui presti el servei un rebut onaparegui el cost de l'activitat o servei (quota o cost).

? Treballadors per compte aliena: Nòmina dels últims 6 mesos. (fotocòpia).

? Treballadors autònoms: Darrera liquidació trimestral de l'IRPF o butlletí de cotització a la Seguretat Social +'declaracióde responsabilitat dels ingressos durant els 6 mesos anteriors a la sol·licitud. (fotocòpia).

? Certificat de percebre o no pensions/prestacions de l'administració pública (Seguretat Social i Generalitat deCatalunya).

? Certificat del Servei d'Ocupació de Catalunya conforme es percep o no prestació d'atur. Si es percep prestació d'aturcal justificar el seu import durant els últims sis mesos (rebut bancari).

? En cas d'impossibilitat de justificar els ingressos, declaració jurada d'ingressos de cada membre de la unitat deconvivència dels darrers 6 mesos.

? Últim rebut de la hipoteca o del lloguer. (fotocòpia).

b. El període de presentació de sol·licituds començarà finalitzarà el dia 30 de desembre del 2016. Les sol·licitudss'hauran de presentar al Registre general de la corporació durant aquest període.

7. Proposta de valoració.

Els serveis socials municipals de l'Ajuntament emetran una proposta de valoració en la que s'estableixi la idoneïtat delssol·licitants per a ser beneficiaris de l'ajut. Una vegada provat que, per la situació econòmica de cada família o unitat deconvivència, és necessària la concessió, serà elevada a la Junta de Govern Local per a la seva aprovació.

8. Termini i atorgament de les subvencions.

a. Es donarà publicitat de l'acord d'adjudicació a través de la notificació als beneficiaris i als centres educatius onestiguin inscrits.

b. L'import de l'ajut es satisfarà directament al centre escolar on l'alumne estigui matriculat.

9. Justificació.

a. La documentació justificativa serà aportada per l'entitat responsable de l'activitat, ja sigui l'AMPA, el propi centreeducatiu o qualsevol altra entitat.

b. Caldrà aportar certificat acreditatiu del cost del material escolar i sortides, fent constar expressament el cost total del material i el nom de l'alumne beneficiari.

10. Informació i documentació.

a. Tota la informació i documentació relativa a aquesta convocatòria estarà disponible en la pàgina web municipal i a lesoficines dels serveis socials municipals.

Simultàniament s'obre el període de convocatòria de concurs públic, per tal que els interessats puguin presentar lessol·licituds d'acord amb el que estableix l'apartat 6.b. de les mateixes, fins al 30 de desembre de 2016. Sant Martí Sarroca, 22 de novembre de 2016

L'alcalde, Antoni Ventura Lluvià