Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació del contracte de les obres de millora a la meitat nord del biofiltre de la Planta de Compostatge de Sant Pere de Ribes
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Mancomunitats

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i Garraf

EDICTE

La Comissió de Govern de la Mancomunitat, en sessió ordinària de data 27 d'octubre de 2016 va acordar aprovar elprojecte, així com l'expedient de contractació i obertura de procediment d'adjudicació mitjançant procediment obert, i elplec de clàusules administratives i tècniques particulars per a la contractació de les obres de millora a la meitat nord delbiofiltre de la Planta de Compostatge de Sant Pere de Ribes.

1. Entitat adjudicadora: dades generals i dades per a l'obtenció de la informació:

a) Organisme: Mancomunitat Intermunicipal Penedès Garraf.

b) Dependència que tramita l'expedient: Serveis Centrals.

c) Obtenció de documentació i informació:

1) Dependència: Serveis Centrals.

2) Domicili: Av. Cubelles,88, 1r pis.

3) Localitat i codi postal: Vilanova i la Geltrú, 08800.

4) Telèfon: 938 100 698.

5) Fax: 938 154 676.

6) Correu electrònic: info@mancomunitat.cat.

7) Adreça d'Internet del perfil del contractant: www.mancomunitat.cat.

8) Data límit d'obtenció de documentació i informació: l'últim dia de presentació de proposicions.

d) Número d'expedient: 2016/7-CON.

2. Objecte del contracte:

a) Tipus: obres.

b) Descripció: obres de millora de la meitat nord del biofiltre de la Planta de Compostatge de la Mancomunitat PenedèsGarraf, al TM de Sant Pere de Ribes.

c) Divisió per lots i número de lots: no.

d) Lloc d'execució:

- Localitat i codi postal: Sant Pere de Ribes, 08810.

e) Termini d'execució: 6 setmanes.

f) Admissió de pròrroga: no.

g) CPV: 45000000-7.

3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació: urgent.

b) Procediment: obert.

c) Subhasta electrònica: no.

d) Criteris d'adjudicació: vegeu el Plec de Clàusules Administratives.

4. Pressupost base de licitació:

a) Import base: 68.650,60 EUR anuals.

IVA: 14.416,63 EUR anuals.

Import total: 83.067,23 EUR anuals.

5. Garanties exigides: Provisional: no s'exigeix la constitució de la garantia provisional. Definitiva: sí el 5% de l'import d'adjudicació sense IVA.

V

Dil uns, 28 de novembre de 2016

6. Requisits específics del contractista:

a) Classificació: No.

b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: vegeu la clàusula 5.3 del Plec de ClàusulesAdministratives.

7. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:

a) Data límit de presentació: 26 dies naturals des de la publicació de l'anunci al BOP.

b) Modalitat de presentació: la indicada als plecs.

c) Lloc de presentació:

1) Dependència: Serveis Centrals de la Mancomunitat.

2) Domicili: Av. Cubelles, 88, 1a planta.

3) Localitat i codi postal: Vilanova i la Geltrú, 08800.

d) Admissió de variants: no.

8. Obertura d'ofertes:

a) Adreça: Av. Cubelles, 88, baixos.

b) Localitat i codi postal: Vilanova i la Geltrú, 08800.

c) Data i hora: 16 dies naturals a comptar de l'endemà del dia en que finalitzi el termini de presentació d'ofertes, a partirde les 12:30 h (en cas que el dia d'obertura caigui en dissabte o festiu, l'obertura es realitzarà el primer dia laborable següent).

9. Despeses de publicitat: a càrrec de l'adjudicatari.

Vilanova i la Geltrú, 2 de novembre de 2016

La presidenta, Rosa Huguet i Sugranyes