Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Formalització del contracte del servei d'obertura, visites guiades, gestió de l'agenda de reserves i dinamització del Centre d'Acollida Turística (CAT)
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Mancomunitats

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d'Alella, el Masnou i Teià

ANUNCI de formalització del contracte del servei d'obertura, visites guiades, gestió de l'agenda de reserves idinamització del Centre d'Acollida Turística (CAT). LIC MANCO 1/2016

Als efectes previstos a l'article 154 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el TextRefós de la Llei de Contractes del Sector Públic, es fa pública l'adjudicació del contracte següent:

1. Entitat adjudicadora:

a) Organisme: Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d'Alella, El Masnou i Teià.

b) Adreça d'Internet del perfil del contractant: www.elmasnou.cat.

2. Objecte del contracte:

a) Tipus de contracte: Servei.

Descripció de l'objecte: Contracte del servei d'obertura, visites guiades, gestió de l'agenda de reserves i dinamització delCentre d'Acollida Turística (CAT).

b) Vigència del contracte: Dos anys.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Obert.

c) Pressupost base licitació: 60.000,00 EUR, IVA exclòs.

4. Adjudicació:

a) Data: Decret presidència 28 de juliol de 2016.

b) Adjudicatari: Tanit didàctica i difusió cultural, SL.

c) Import d'adjudicació: 55.200,00 EUR, IVA exclòs.

d) Formalització del contracte: 3 d'agost de 2016.

El Masnou, 23 de setembre de 2016

El president, Jaume Oliveras i Maristany