Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del pressupost general per al 2017
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Mancomunitats

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d'Alella, el Masnou i Teià

ANUNCI referent a l'aprovació inicial del pressupost general 2017 de la Mancomunitat de Serveis d'Alella, el Masnou i Teià

El Consell General de la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d'Alella, El Masnou i Teià, en sessió ordinàriacelebrada el dia 15 de novembre de 2016, ha aprovat inicialment el Pressupost General per l'any 2017.

El pressupost s'exposa al públic, d'acord amb l'article 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el tex refósde la Llei reguladora de les hisendes locals, per un termini de 15 dies hàbils i en hores d'oficina, de 9 a 14 hores, a l'Ajuntament del Masnou, carrer Roger de Flor, 23, durant els quals els interessants podran examinar-lo i presentarreclamacions davant del Consell General.

El pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant aquest termini no s'haguessin presentat reclamacions.

El Masnou, 16 de novembre de 2016

El president, Jaume Oliveras i Maristany