Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Mancomunitats

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Mancomunitat de la Fontsanta

EDICTE

La Comissió Gestora, en sessió celebrada el dia 22 de novembre d'enguany, va aprovar inicialment el pressupostgeneral d'aquesta Mancomunitat per a l'exercici econòmic de 2017.

D'acord amb el que disposa l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text refósde la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l'esmentat pressupost s'exposa al públic a la Secretaria de laMancomunitat, amb domicili a la Plaça Santa Magdalena, 5-6 d'Esplugues de Llobregat, per un termini de quinze dieshàbils, a comptar a partir del següent de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant aquest termini s'admetran les reclamacions que es formulin contra l'esmentat pressupost.

Esplugues de Llobregat, 22 de novembre de 2016

La presidenta, Pilar Díaz Romero